OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 5 stycznia 2012 r.

JRP.271.2.2011.AP

 

                                                                                  Wg rozdzielnika

 

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

 

W dniu 30 grudnia 2011 r. oraz 2 stycznia 2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

 

PYTANIE

 

 1. Zamawiający udzielając wyjaśnienie dotyczących kosztorysu, zażądał, aby kosztorys ofertowy został sporządzony przez Wykonawcę na podstawie projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w związku z powyższym wnosimy o wykreślenie w rozdz. 15 „Opis sposobu przygotowania oferty” pkt. 3 „Zawartość oferty” ppkt. 1.b), mówiącym o załączeniu kosztorysu ofertowego opracowanego metoda uproszczoną poprzez analogię dla kosztorysu inwestorskiego, bądź zmianę tego ppkt.
 2. Czy w przypadku konieczności przebudowy kolizji kanalizacji z niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym urządzeniem obcym tj. siecią energetyczną, telekomunikacyjną, gazową, wodociągowo, itp. czyli w przypadku wystąpienie okoliczności niemożliwej do przewidzenia, Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego/dodatkowego.
 3. Prosimy o zamieszczenie zestawienia studni betonowych na wszystkie trzy PAKIETY, z podaniem wysokości studni.
 4. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wyłączone kanały z eksploatacji należy wypełnić (pianobeton), w związku z tym prosimy o podanie średnic i długości odcinków które należy wypełnić?
 5. W związku z zapisem w przedmiocie zamówienia: „przyłączenia wszystkich istniejących przyłączy do budynków i wpustów ulicznych podczas wymiany istniejącej lub ewentualnie budowy nowej sieci kanalizacyjnej (wymiana wszystkich studzienek wraz z osadnikami przy wpustach ulicznych; regulacja urządzeń (skrzynek, wpustów, studni itp.) do wysokości położonej warstwy ścieralnej” – prosimy o informację ile studni z osadnikiem należy wymienić na nowe, ile elementów należy poddać regulacji, prosimy również o informację czy wykonanie przyłącza od studzienki inspekcyjnej umiejscowionej przed granicą posesji z istniejącym zbiornikiem na terenie posesji, lub budynkiem jest po stronie Wykonawcy?, jeśli tak, to prosimy o informację o długości tych przyłączy?
 6. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa w drogach Gminnych, jeśli tak, to prosimy o podanie stawek za zajecie pasa?
 7. Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu?
 8. Na etapie przygotowania ofert Wykonawca nie ma możliwości obliczenia drzew podlegających wycince.
 9. Czy studnie posadowione w jezdni winny być zakończone płytą nastudzienną z pierścieniem odciążającym czy mogę być zakończone zwężką?

10.  Czy Zamawiający posiada aktualne wszystkie uzgodnienia?

 1. Proszę o podanie grubości warstw materiałów dla nawierzchni odtwarzanych w Pakiecie n I – brak w wymaganiach Zarządców Dróg oraz w Specyfikacji.
 2. Czy nadzór archeologiczny konieczny jest na całym zadaniu czy na części?
 3. Proszę o zamieszczenie uzgodnień w Właścicielami terenów prywatnych.

   

ODPOWIEDŹ

 

1.      Zgodnie z zapisami SIWZ w części I IDW pkt. 15.3.1)b) złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną poprzez analagię dla kosztorysu inwestorskiego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)   wraz z zestawieniem ilościowo-wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny (nie załączenie ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty).

 1. Zgodnie z zapisami SIWZ w części I IDW pkt. 20.1. cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3.      Zamawiający całą dokumentacją techniczną, którą posiada zamieścił na stronie internetowej.

4.      Wyłączane kanały z eksploatacji dotyczą PAKIETU I.

  • ul. Kilińskiego                                     Φ 400              ok. 890 mb.
  • ul. Sikorskiego                                    Φ 300              ok. 175 mb.
  • ul. Broniewskiego                                           Φ 300              ok. 100 mb.
  • ul. Wyspiańskiego                                           Φ 300              ok.   55 mb.
  • ul. Kościuszki                                     Φ 300              ok. 180 mb.
  • ul. Skarżyńskiego                                            Φ 300              ok. 170 mb.
  • ul. Konopnickiej + szkoła + basen                  Φ 400/300       ok. 300 mb.

5.      Liczba studzienek wpustów ulicznych na ulicach Śmigla:

                                                                  ogółem                               do wymiany

  • ul. Kilińskiego              10                                           4
  • ul. Sikorskiego            7                                             7
  • ul. Wyspiańskiego                   4                                             1
  • ul. Skarżyńskiego                    4                                             4
  • ul. Konopnickiej                      4                                             0

            Wykonawca jednakże musi wziąć pod uwagę, iż w przypadku uszkodzenia studzienki podczas prowadzenia robót budowlanych konieczna będzie jej wymiana.

Liczba skrzynek na ulicach Śmigla wynosi ok. 50 szt. (wodociągowe, gazowe).

W przypadku uszkodzenia studzienki podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych wymiana skrzynek jest po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przepina tylko istniejące stare przyłączenia budynków do nowej sieci (ok. 50 szt.). Budynki, które posiadają zbiorniki bezodpływowe Wykonawca nie przepina do wybudowanej sieci. Budowaną sieć Wykonawca kończy na studzience przyłączeniowej zlokalizowanej przed granicą posesji. W związku z powyższym nie ma konieczności wejść na posesje prywatne i wykonywania nowych przyłączy.

6.      Zgodnie z zapisami SIWZ w części I IDW pkt. 20.5.b cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. opłaty za zajęcia pasa drogowego w tym na drogach gminnych. W SIWZ zawarte są uchwały zarządców dróg (powiatowych i gminnych) w których podane są stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego – PAKIET I i III załącznik nr 9, PAKIET II załącznik nr 7.

7.      Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu – szczegóły przygotowania projektu organizacji ruchu zawarto w SIWZ część I IDW pkt. 20.5.b.

 1. Gmina Śmigiel po szczegółowym uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą złoży wniosek o wydanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. O konieczności usunięcia drzew zadecyduje technologia wykonania robót budowlanych przyjęta przez Wykonawcę. W chwili obecnej Zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić, na które drzewa Wykonawca, budując sieć kanalizacji będzie wnioskował o usunięcie. Uzyskane drewno, przy ewentualnej wycince drzew, pozostanie do zagospodarowania przez Wykonawcę.

9.      Studnie o średnicy DN 1000 posadowione w jezdni mogą być zakończone zwężką.

10.  Uzgodnienia zawarte w dokumentacji technicznej są aktualne; Zamawiający posiada stosowne przedłużenia decyzji i uzgodnień.

11.  Po zakończonych robotach, nawierzchnie odbudowywanych ulic Kościuszki, Kilińskiego mają konstrukcyjnie przenieść natężenie ruchu kategorii KR3, pozostałe ulice – KR1, z uwzględnieniem pierwotnego rodzaju nawierzchni.

12.  Konieczność prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym określona jest w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe decyzje załączone są do dokumentacji technicznej, Opinie i uzgodnienia – załącznik nr 2.

13.  Wykonawca ma obowiązek spisać z właścicielami posesji protokoły z przekazania, a po wykonaniu robót protokołów odbioru z zajęcia posesji na czas trwania robót. Wykonawca ma obowiązek przejęty teren przywrócić do stanu pierwotnego.

 

                                                                                              Z poważaniem,

                                                                                              BURMISTRZ ŚMIGLA

                                                                                              Wiktor Snela
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas