OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel”
zamieszczone do dnia 09.01.2012 r.
=======================================================
Śmigiel, dnia 04.01.2012 r.
WI.271.9.2011.BP


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel”

W dniu 03.01.2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z wyjaśnieniem i modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA:

Pytanie 1.
W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w §1 ust. 12 widnieje zapis:
„Sprzedawca odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania osób trzecich, z których pomocą wykonuje Umowę, jak również za działania i zaniechania osób trzecich, którym powierza wykonanie Umowy. Powierzenie wykonania całości lub części Umowy osobie zawodowo zajmującej się prowadzeniem danej działalności nie zwalnia Sprzedawcy od odpowiedzialności za wyrządzoną przez taką osobę szkodę (wyłączenie stosowania art. 429 Kodeksu Cywilnego).”
Z uwagi na charakter przedmiotu umowy jakim jest sprzedaż energii elektrycznej powyższy zapis powinien zostać usunięty z projektu umowy przedłożonego przez Zamawiającego.
Wnosimy o jego usuniecie.

Pytanie 2.
W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w §2 ust. 1 lit. b) widnieje zapis:
„W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę jakościowych standardów obsługi, Odbiorcy na jego pisemny wniosek przysługuje prawo do uzyskania bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126).”
W art. 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną mowa jest o udzieleniu bonifikaty w przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu:
„W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę jakościowych standardów obsługi, Odbiorcy na jego pisemny wniosek przysługuje prawo do uzyskania bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126).”

Pytanie 3.
W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w §1 ust. 12 widnieje zapis:
„Sprzedawca zobowiązuje się do niezatrudniania w jakimkolwiek stosunku prawnym pracowników Odbiorcy lub jego następcy prawnego – przy wykonywaniu przedmiotu Umowy – pod rygorem rozwiązania Umowy z winy Sprzedawcy i obciążenia go kosztami wynikającymi z jej rozwiązania.”
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Pytanie 4.
W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w §4 ust.3 widnieje zapis:
„Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w ust. 2 powyżej nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy.”
Z uwagi na możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę skutkujących zmianą wysokości stawki podatku VAT, podatku akcyzowego oraz zmian ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Wykonawca zwraca się z prośbą o następującą modyfikację przedmiotowego zapisu.
„W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy lub aktów wykonawczych do tej Ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie ww. modyfikacji w treści zapisu §9 ust. 3 lit. b) Umowy.

Pytanie 5.
W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w §4 ust.7 widnieje zapis:
„Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę (Gminę Śmigiel i jej jednostki organizacyjne) prawidłowo wystawionych pod względem formalnym i merytorycznym faktur VAT. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.”
Zauważyć należy, iż z punktu widzenia wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 21 dni od daty otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z poźn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez wykonawcę faktury VAT i określony na 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez wykonawcę, przelewem na konto wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 7 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia ? Taki sposób zapisania terminu płatności zapewnia finansowe bezpieczeństwo Zamawiającego, który nie będzie mógł zostać przez wykonawcę obciążony za nieterminową zapłatę faktury VAT w przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie zamawiającemu doręczona.

Pytanie 6.
W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w §5 ust.1 widnieje zapis dotyczący kary umownej tylko dla Sprzedawcy.
Ponadto zapis ten jest nieprecyzyjny, żądanie kary umownej powinno być jasno określone.
Wnosimy o usunięcie lub dodanie adekwatnych zapisów dla Zamawiającego.

Pytanie 7.
W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w §5 ust.2 widnieje zapis:
„Odbiorca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych. Powyższe postanowienia są postanowieniami o charakterze samoistnym, niezależnymi od siebie, a odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty przez nie mocy.”
Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji przedmiotowego zapisu w następujący sposób:
„Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).”

Pytanie 8.
Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – projekt umowy w §4 ust. 6
Wnosimy o usunięcie części zapisu o załączniku do faktury w formacie pliku Excel.
Z punktu widzenia systemu Sprzedawcy, brak jest możliwości automatycznego generowania takiego pliku, po każdorazowym rozliczeniu odbiorcy.
Szczegółowe informacje o zużyciu energii podawane są na fakturze.


ODPOWIEDZI:

Pytanie 1.
Zapis pozostawiam. W przypadku zamiaru należytego wykonania umowy przez Wykonawcę przy współpracy z gwarantowanym podwykonawcą - zapis pozostanie martwy dla Wykonawcy, dla Zamawiającego daje gwarancję należytego wykonania umowy.

Pytanie 2.
Tak akceptuję propozycję zmiany zapisu.

Pytanie 3.
Tak, zgadzam się na usunięcie zapisu.

Pytanie 4.
Nie zgadzam się na zmianę zapisu.

Pytanie 5.
Tak zgadzam się na modyfikację zapisu w § 4 ust. 7 projektu umowy. Zapis po zmianie będzie brzmiał :
1. „ Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktur przez Wykonawcę.
2. Termin płatności będzie każdorazowo podawany w treści wystawionych faktur VAT i będzie określony na 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktur na co najmniej 7 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturach VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.”

Pytanie 6.
Nie zgadzam się na zmianę zapisu.
Zamawiający nie może przewidzieć kto będzie partnerem podczas realizacji zadania, aby zagwarantować należyte wykonanie umowy, wymagane jest zdyscyplinowanie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje i nie zakłada dokonywania płatności niezgodnie z terminami zawartymi w umowie i na fakturach.

Pytanie 7.
Tak wyrażam zgodę na proponowaną zmianę zapisu.

Pytanie 8.
Tak rezygnuję z arkusza EXEL.Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas