OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenia o zamówieniu pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - roboty budowlane.

Ogłoszenia o zamówieniu pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - roboty budowlane.

Data publikacji: 16.12.2011
Termin składania ofert: 23.1.2012 godzina 10:00


PL-Śmigiel: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2011/S 242-392380Ogłoszenie o zamówieniu


Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Śmigiel
pl. Wojska Polskiego 6
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Osoba do kontaktów: Agnieszka Purczyńska
64-030 Śmigiel
POLSKA
Tel.: +48 655186925
E-mail: apurczynska@smigiel.pl
Faks: +48 655189823

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.smigiel.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - roboty budowlane.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Śmigiel, powiat kościański; woj. Wielkopolskie:
— pakiet I - Nowa Wieś - Śmigiel,
— pakiet II - Stara Przysieka Druga,
— pakiet III - Robaczyn.

Kod NUTS PL417

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa w Gminie Śmigiel kanalizacji sanitarnej z przepompowniami:
— pakiet I - Nowa Wieś - Śmigiel,
— pakiet II - Stara Przysieka Druga,
— pakiet III - Robaczyn.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410, 45231300, 45100000, 45232423, 45232440, 45231100, 45310000, 45233140, 45111200, 45232400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 144 755,30 PLN


II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji


Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Nowa Wieś - Śmigiel.
1)Krótki opis
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w części miasta Śmigla i Nowej Wsi - Gmina Śmigiel.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410, 45231300, 45100000, 45232423, 45232440, 45231100, 45310000, 45233140, 45111200, 45232400

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 489 507,79 PLN


4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)


5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Stara Przysieka Druga.
1)Krótki opis
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w Starej Przysiece Drugiej - Gmina Śmigiel.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410, 45231300, 45100000, 45232423, 45232440, 45231100, 45310000, 45233140, 45111200, 45232400

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 454 138,30 PLN


4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)


5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Robaczyn.
1)Krótki opis
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w Robaczynie - Gmina Śmigiel.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410, 45231300, 45100000, 45232423, 45232440, 45231100, 45310000, 45233140, 45111200, 45232400

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 201 109,21 PLN


4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)


5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
a) pakiet I - Nowa Wieś - Śmigiel - 80 000 PLN,
b) pakiet II - Stara Przysieka Polska - 50 000 PLN,
c) pakiet III - Robaczyn - 20 000 PLN.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę dla danego pakietu.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki finansowania zostały określone we wzorze umowy w paragrafie 6.


III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złozyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia:
1) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o roboty budowlane oraz wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji;
2) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia razem i każdego z osobna;
3) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia;
4) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy;


III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy u.p.z.p.
Zamawiający oceni spełnienie warunków w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złozonych dokumentów.
II. Do spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu do art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złozone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
4)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
III. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226; poz. 1817).
IV. Dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub Pełnomocnika, a oświadczenia sporządzone między innymi na podstawie wzorów stanowiących załączniki do IDW powinny być złożone w formie oryginałów. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez Wykonawcę.
V. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiejąc w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości;
3. w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych;
4. w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa;
5. w przypadku składania ofert na więcej niż jeden pakiet wymagania podlegają sumowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1.Potencjał ekonomiczno - finansowy. Wykonawca musi wykazać że:
1) pakiet I:
— posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN,
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.
2) pakiet II i III:
— posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN,
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
3. W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pakiet powyższe wymagania podlegają sumowaniu.
4. Podstawą oceny spełnienia warunków będą przedłożone dokumenty lub oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia


III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2. wykaz osób/podmiotów zaświadczających o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia;
4. w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie;
5. w przypadku składania ofert na więcej niż jeden pakiet wymagania podlegają sumowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie oststnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej:
— pakiet I - 8 km,
— pakiet II - 2 km,
— pakiet III - 2 km kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej - grawitacyjnej i tłocznej (budowa, rozbudowa lub przebudowa) łącznie, przy czym Zamawiający uzna również za spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca wykonał w sumie 8 km lub 2 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej łącznie.
W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pakiet powyższe wymagania podlegają sumowaniu.
2. Potencjał kadrowy: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowanie robotami budowlanymi i które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, w specjalności:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik budowy;
b) drogowej - kierownik robót;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót, określone przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.
4. Podstawą oceny spełnienia warunków będą przedłużone dokumenty lub oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRP.271.2.2011.AP


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.1.2012
Dokumenty odpłatne: tak
Warunki i sposób płatności: Cena 39,02 PLN.
Warunki i sposób płatności: Przelew na konto Urzędu Miejskiego Śmigla w Banku Spółdzielczym w Śmiglu nr rachunku 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010 lub wpłata dokonana w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla - godziny otwarcia kasy: poniedziałek 7:00 - 16:00, wtorek - czwartek 7:00 - 14:00, piątek 7:00 - 13:00.


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.1.2012 - 10:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.1.2012 - 10:15

Miejscowość:

Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pok. nr 14.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Sesja otwarcia jest jawna.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Gmina Śmigiel 4.6.2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel.


VI.3)Informacje dodatkowe
I. Gmina Śmigiel 4.6.2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofianasowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizacę projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel.
Gmina Śmigiel w latach 2009 - 2012 realizuje Projekt związany z budową kanalizacji ściekowych na terenie gminy. Szacunkowy koszt wykonania wszystkich kontraktów na roboty budowlane przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego Zamawiający przekazuje ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w poszczególnych kontraktach do UOPWE w celu publikacji w DUUE, jako obowiązkowe, a zgodnie z art. 11 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza ogłoszenie w BZP jako nieobowiązkowe.
II. Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające w wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego w zakresie przypadającym na każdy pakiet oddzielnie.
III. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w wyniku okoliczności zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy;
b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmaiana jest korzystna dla Zamawiającego;
c) zmiana terminu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia;
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administarcji decyzji, zezwoleń, itp.,
— odmowy wydania przez organy administarcji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,
— konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organy, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
— konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 24.4.1.a-d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia.
a) Zmiany technologicznie, w szczególności:
— niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
— pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
— pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalajacej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
— konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
— odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie grutnu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
— konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
b) Zmiany organizacji spełniania świadczenia:
— zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmian ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy,
— zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiajacego,
— zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodowac braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
— zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa.
3) płatności.
a) Zmiana terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umów;
b) Mozliwość wystawienia dwóch faktur w miesiącu występującym po miesiącu, w którym nie wyfakturowano robót.
4) pozostałe zmiany.
a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót;
b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku;
c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie SIWZ;
d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu;
e) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;
f) zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17A
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z art. 180 Pzp. Terminy składania odwołań zgodnie z art. 182 ust. 1,2,3. ustawy Pzp.


VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17A
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.12.2011

link do dokumentacji technicznej (archiwum ZIP, 213MB )docs.smigiel.pl/dokumentacja_techniczna.zip 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas