OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie, w latach 2012 – 2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie, w latach 2012 – 2013

Data publikacji: 12.12.2012
Termin składania ofert: 20.12.2011 r. do godz. 10.00

ZWK. Sp. z o.o.-341/2/11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie, w latach 2012 – 2013
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień nie podlegających stosowaniu procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych” Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego w Śmiglu
Sp. z o.o. z dnia 17.08.2011 r. (zwanego „Regulaminem”)
1. Zamawiający

Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu
Sp. z o.o.
ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19
64 – 030 Śmigiel
tel. 65 5270 430, fax. 65 5265 278, e-mail: sekretariat@zwk-smigiel.pl , w.zbiorczyk@zwk-smigiel.pl
2. Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie, w latach 2012 – 2013

Rodzaj zamówienia: usługi

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
• Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu przez odzysk lub unieszkodliwianie niehigienizowanych, ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805, piasku o kodzie 190802 i skratek o kodzie 190801 - powstających w oczyszczalni ścieków w Koszanowie.
• Charakterystyka osadów ściekowych: osady ustabilizowane tlenowo, po mechanicznym odwodnieniu na prasie. Zawartość suchej masy: od 13,00 do 16,00 %, zawartość metali ciężkich – poniżej wartości dopuszczalnych.
• Przewidywana przez Zamawiającego ilość odpadów komunalnych w okresie obowiązywania umowy (dwóch lat) wynosi:
• Osady ściekowe - 1 600 Mg +/- 25 %
• Piasek - 45 Mg +/- 25 %
• Skratki - 5 Mg +/- 25 %
• Zamówienie ma być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2010 r. nr 137 poz. 924).
• Wykonawca zgodnie z art. 25 w/w ustawy o odpadach przejmuje na siebie odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie.
• Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu komunalnych osadów ściekowych, piasku i skratek z miejsca ich wytworzenia (oczyszczalni ścieków) do miejsca wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru osadów – sukcesywnie, w ciągu 24 godzin od daty otrzymania informacji telefonicznej od Zamawiającego. W/w osady będą gromadzone w naczepie, którą wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i dostarczyć do oczyszczalni ścieków w Koszanowie; o minimalnym tonażu załadunkowym wynoszącym 20 ton. Wykonawca w związku z powyższym zobowiązany jest do ciągłego zabezpieczania (wyposażania) oczyszczalni w naczepę o wymaganych parametrach. Oznacza to, że wywożąc wypełnioną naczepę, zobowiązany jest w ciągu czterech godzin ponownie podstawić naczepę.
• Pozostałe odpady (piasek i skratki) będą odbierane przez wykonawcę sukcesywnie, w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania informacji telefonicznej od Zamawiającego. Załadunku tych odpadów dokonają pracownicy Zamawiającego do podstawionych przez wykonawcę pojemników lub środka transportowego.
• Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzony przez wykonawcę na „Karcie Przekazania Odpadów”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.36.00-2 Usługi usuwania odpadów
90.51.37.00-3 Usługi transportu osadów
90.51.38.00-4 Usługi obróbki osadów

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych ani wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 ze zm.).

• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i w ilości minimum 1 000 ton w skali roku, bez względu na ilość zamawiających dla których świadczył usługi.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- dysponuje minimum jedną naczepą o tonażu załadunkowym wynoszącym minimum 20 ton.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa o współpracy).

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
art. 7 pkt 3 Regulaminu.

• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykluczenie wykonawcy:
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 9 ust. 1 Regulaminu;
- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
- Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy
podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 9 ust. 1 i 2 Regulaminu.

2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady
spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 6 SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 7, pkt 1 - 3 Regulaminu należy przedłożyć:

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
określonych w art. 7 pkt 1 - 3 Regulaminu – na druku stanowiącym Załącznik nr 1
do SIWZ,

2) Aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 ze zm.),

3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, listy polecające itp.),

4) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia naczep wraz z informacją o podstawie dysponowania , wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 9 ust. 1 w związku z art. 7 pkt 4 Regulaminu należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 9 ust. 1 Regulaminu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 9 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – wymagane oświadczenie w zakresie art. 9 ust 1 pkt 2 Regulaminu zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w ust. 6 pkt 2 ppkt 1 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

3. Pozostałe dokumenty:
1) Formularz „Oferty Wykonawcy” - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
2) Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu (odpisu z właściwego rejestru);
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy – do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w zakresie określonym w ust. 5 pkt 1 niniejszego Ogłoszenia.

 Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

8. Wymagania dotyczące wadium : nie dotyczy.

9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

10. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można
uzyskać:
• w wersji papierowej w Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Śmiglu, Sp. z .o.o, ul. Łukomskiego 19, sekretariat , lub drogą pocztową. Koszt SIWZ wynosi 15,- zł (słownie: piętnaście złotych) oraz koszty jej przesłania.
Zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
• bezpośrednio na stronie internetowej: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Usługi
• w wersji elektronicznej od Zamawiającego.


11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w
Śmiglu, Sp. z o.o., ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, w sekretariacie,
w terminie do dnia 20.12.2011 r. do godz. 1000
2) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 20.12.2011 r. o godz.
1015. Otwarcie ofert jest jawne.

12. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Śmigiel, dnia 12.12.2011 r.

Prezes Zarządu
/-/Wiesław Zbiorczyk
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas