OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

zamieszczone do dnia 10.10.2011 r.

========================================================

Śmigiel, dnia 04.10.2011 r.
WI.271.7.2011.BP


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

W dniu 04.10.2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


Pytania:

A. Prośba o dostarczenie następujących dokumentów:

1. Opina Rio o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu lub potwierdzenie wystąpienia do
RIO o opinię
2. Informacja o wartości mienia komunalnego
3. Uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ( stan aktualny) wraz z
załącznikami.

B. Prośba o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada lub przed dniem planowanego
zawarcia umowy kredytowej będzie w posiadaniu i udostępni bankowi wybranemu
w drodze niniejszego postępowania, następujące dokumenty umożliwiające pełną
ocenę zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami

4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
5. Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

C. Wyjaśnienie zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

6. Czy Zamawiający może potwierdzić, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracja
wekslowa oraz weksel zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

Odpowiedzi :

Ad. 1. Pismem Nr FN.3022.2.2011.DM z dnia 30.09.2011 r. zwrócono się do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.
Opina ta zostanie przedstawiona przy podpisywaniu umowy o kredyt.

Ad.2 . Informacja znajduje się na stronie BIP Urzędu w zakładce – dokumenty i informacje –
wykonanie budżetu za 2010 rok.

Ad. 3 Uchwała znajduje się na stronie BIP Urzędu w zakładce – dokumenty i informacje –
uchwały

Ad. 4. Wystąpiono z pismem do Urzędu Skarbowego o wydatnie odpowiedniego
zaświadczenia, będzie ono przedstawione przy podpisywaniu umowy.

Ad.5. Wystąpiono z pismem do ZUS o wydatnie odpowiedniego zaświadczenia, będzie ono
przedstawione przy podpisywaniu umowy.

Ad.6. Tak
Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas