OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie zadania pn. Budowa stacji transformatorowej typu STSKgo-20/250 z tr. 160 kVA,21/0,42, linii napowietrzno-kablowej SN-15kV dla zasilania ujęcia wód głębinowych w Nietążkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie zadania pn. Budowa stacji transformatorowej typu STSKgo-20/250 z tr. 160 kVA,21/0,42, linii napowietrzno-kablowej SN-15kV dla zasilania ujęcia wód głębinowych w Nietążkowie

Data publikacji: 26.08.2011 r.
Termin składania ofert: 14.09.2011 r. do godz. 10.00

ZWK Sp. z o.o.-341/1/11OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na wykonanie zadania pn. „Budowa stacji transformatorowej typu STSKgo-20/250 z tr. 160 kVA,21/0,42, linii napowietrzno-kablowej SN-15kV dla zasilania ujęcia wód głębinowych w Nietążkowie, dz. 124/4 gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień nie podlegających stosowaniu procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych” Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego w Śmiglu
Sp. z o.o. z dnia 17.08.2011 r. (zwanego „Regulaminem”)
1. Zamawiający

Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu
Sp. z o.o.
ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19
64 – 030 Śmigiel
tel. 65 5270 430, fax. 65 5265 278, e-mail: sekretariat@zwk-smigiel.pl
w.zbiorczyk@zwk-smigiel.pl
2. Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa stacji transformatorowej oraz linii SN-15 kV w miejscowości Nietążkowo, gm. Śmigiel”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji transformatorowej typu STSKgo-20/250
z tr. 160 kVA,21/0,42, linii napowietrzno-kablowej SN-15kV dla zasilania ujęcia wód głębinowych w Nietążkowie, dz. 124/4 gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym,
przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
• 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych ani
wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2011 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont: stacji transformatorowej wraz linią napowietrzną i/lub kablową, których wartość (brutto) łącznie wynosiła przynajmniej 100 000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik budowy zgodnie z zapisami art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz oświadczenie, że dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa o współpracy).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych art.
7 Regulaminu.

• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 9 ust. 1 i 2 Regulaminu.

Wykluczenie wykonawcy:
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 9 ust. 1 i 2 Regulaminu;
- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
- z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 9 ust. 1 i 2 Regulaminu.

2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady
spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 6 SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:


1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 7, pkt 1 - 3 Regulaminu należy przedłożyć:

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 7 pkt 1 - 3 Regulaminu – na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;
2) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 9, ust. 1 w związku z art. 7 pkt 4 Regulaminu należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 9 ust. 1 Regulaminu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) – wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 9 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – wymagane oświadczenie w zakresie art. 9 ust 1 pkt 2 Regulaminu zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w ust. 6 pkt 2 ppkt 1 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

3. Pozostałe dokumenty:
1) Formularz „Oferty Wykonawcy” - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;
2) Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami ust. 15 SIWZ;
3) Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu (odpisu z właściwego rejestru);
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy – do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w zakresie określonym w ust. 7 pkt 1 SIWZ.

 Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

8. Wymagania na temat wadium:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A.
Nr 94 1020 4160 0000 2702 0130 8956
z podaniem tytułu wpłaty (zabezpieczenie wadium: nr sprawy ZWK Sp.z o.o.-341/1/11)
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na bieżącym rachunku
bankowym.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia;
3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

10. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można
uzyskać:
• w wersji papierowej w połączeniu z wersją elektroniczną w Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Śmiglu, Sp. z .o.o, ul. Łukomskiego 19, sekretariat lub drogą pocztową. Koszt SIWZ wynosi 21,40 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych 40/100 złotych) oraz koszty jej przesłania,
Zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w
Śmiglu, Sp. z o.o., ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, w sekretariacie,
w terminie do dnia 14.09.2011 r. do godz. 1000
2) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 14.09.2011 r. o godz.
1015. Otwarcie ofert jest jawne.

12. Termin związania ofertą:

1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.Śmigiel, dnia 26.08.2011 r.


Prezes Zarządu
/-/ Wiesław ZbiorczykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas