OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remonty świetlic w Sierpowie, Glińsku, Brońsku"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remonty świetlic w Sierpowie, Glińsku, Brońsku"

Data publikacji: 01.03.2011
Termin składania ofert: 17.03.2011 godzina 10:00

Śmigiel: Remonty świetlic w Sierpowie, Glińsku, Brońsku
Numer ogłoszenia: 32370 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty świetlic w Sierpowie, Glińsku, Brońsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont świetlic w Sierpowie, Glińsku, Brońsku. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Świetlica w Sierpowie: Istniejący budynek świetlicy w Sierpowie jest budynkiem murowanym z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek jest przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytej płytami azbestowo-cementowymi - eternitem. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: - wymiana pokrycia dachowego z płyty azbestowo-cementowej - eternitu na pokrycie z blachy powlekanej dachówkopodobnej wraz z robotami towarzyszącymi - 422,95 m2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - montaż: 8 szt. okien PCV, 2 szt. drzwi PCV, 1 szt. drzwi aluminiowych, 1 szt. bramy garażowej, 5 szt. drzwi wewnętrznych płytowych - roboty remontowe w: zapleczu kuchennym (wydzielenie pomieszcenia kotłowni i w.c. dla kuchni), w byłych pomieszczeniach w w.c. (wydzielenie nowego zaplecza kuchni), w pomieszczeniu gospodarczym sali (wykonanie nowego kompleksu w.c.) - kpl. 1 - roboty malarskie wewnętrzne polegające na przygotowaniu starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie tynków sufitów i ścian farbą emulsyjną, dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą olejną - 806,73 m2 - wykonanie pochwytu na wspornikach (kwasoodporny - na schodach) - m 12 - wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną - 460,34 m2 - wykonanie nowej instalacji c.o. (kocioł, rurociągi, grzejniki stalowe płytowe, naczynie wyrównawcze, zawory, itp.) - kpl. 1 - wykonanie nowej instalacji wod. - kan. (zewnętrzne podłączenie do ist. Przyłącza wody, podłączenie kanalizacji do ist. Szamba, rurociągi, 5 ubikacji, 1 pisuar, 6 umywalek, baterie, zawory, kratki ściekowe, itp.) - kpl. 1 - wykonanie instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach (w.c., kotłownia, magazyn) - kpl. 1; Świetlica w Glińsku: Istniejący budynek świetlicy w Glińsku jest budynkiem murowanym z cegły ceramicznej oraz z pustaków betonowych ALFA na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek jest przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytej płytą Onduline. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: - wymiana pokrycia dachowego z płyty Onduline na pokrycie z blachy powlekanej dachówkopodobnej wraz z robotami towarzyszącymi - 420,24 m2 - roboty rozbiórkowe: a) wykucie z muru 1 szt. okna oraz 1 szt. drzwi, b) rozebranie stropu nad piwnicą - podłoga sceny wraz ze ścianą - 10,58 m3 c) rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych - 111,89 m2 - wykonanie nowej podsufitki z płyt gipsowo - kartonowych wraz z ociepleniem - 111,89 m2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - montaż: 11 szt. okien PCV, 2 szt. drzwi PCV, 1 szt. drzwi aluminiowych, 2 szt. drzwi wewnętrznych płytowych - roboty remontowe podłoga - ocyklinowanie starej podłogi drewnianej, wykonanie nowej podłogi drewnianej po scenie, lakierownie, posadzki z płytek ceramicznych - 179,65 m2 - roboty malarskie wewnętrzne polegające na przygotowaniu starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie tynków sufitów i ścian farbą emulsyjną, dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą olejną - 581,53 m2 - wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną - 241,09 m2 - instalacja elektryczna - remont - kpl. 1 - dostawa: a) stołów składanych - szt. 17 b) krzeseł - szt. 100; Świetlica w Brońsku: Istniejący budynek świetlicy w Brońsku jest budynkiem murowanym z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek jest przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytej płytą Onduline. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: - wymiana pokrycia dachowego z płyty Onduline na pokrycie z blachy powlekanej dachówkopodobnej wraz z robotami towarzyszącymi - 617,64 m2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV - montaż: 25 szt. okien, 8 szt. drzwi - roboty malarskie wewnętrzne polegające na przygotowaniu starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie tynków sufitów i ścian farbą emulsyjną, dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą olejną - 783,70 m2 - wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną - 414,09 m2 - dostawa krzeseł wyściełanych - 50 szt. - dostawa patelni elektrycznej - 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.26.26.90-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont budynku i której wartość wynosiła przynajmniej 500 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW (Instrukcji dla Wykonawców) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy - instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i urządzeń cieplnych - kierownik robót - instalacji elektrycznej - kierownik robót zgodnie z zapisami art. 14 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe kosztów zadania (wg wzoru stanowiącego Część IV SIWZ), 3. Kosztorysy ofertowe (sporządzone zgodnie z zapisami ust. 20 IDW), 4. Stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy, 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy - do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych tj. powódź, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe (ciągłe opady deszczu, opady śniegu, niskie temperatury - mrozy), trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz, b) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówienia dodatkowego, których wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, c) z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy, d) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: ­ przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., ­ odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, ­ wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, ­ konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, ­ konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 24 pkt 5. ppkt 1 IDW termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia przedmiotu umowy w następujących okolicznościach: a) zmiany harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia, b) zmiany zasad dokonywania odbiorów świadczonych robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiajacego, c) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. 3) Dopuszcza się możliwość zmiany płatności wynikających ze zmiany terminów płatności w następstwie wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 4) Dopuszcza się możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, na wniosek Wykonawcy. 5) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 6) Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony. 7) Pozostałe zmiany, o których mowa w ust. 24 IDW możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez Strony umowy protokółów uzgodnień. 8) Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W dniu 19 października 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Śmigiel została zawarta umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. Remonty świetlic w Sierpowie, Glińsku, Brońsku- na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR z siedzibą w Lesznie - ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

 • CZĘŚĆ I IDW_świetlice.pdf
 • CZĘŚĆ II Wzor umowy_świetlice.pdf
 • CZĘŚĆ IV_Zestawienie rzeczowo_ finansowe.pdf
 • Część_III_opis_przed_zamówienia.zip
 • Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
  Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
  Autor informacji: Łukasz Szamborski
  Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
  Opublikowany dnia: 2011-03-01
  Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-01
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie


  

  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


   

  Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas