OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Śmigiel”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Śmigiel”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Śmigiel”
zamieszczone do dnia 21.02.2011 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 17.02.2011 r.
WI.271.1.2011.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Śmigiel”


W dniach 16.02.2011 r. i 17.02.2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


W związku ogłoszeniem ww. postępowania zwracamy się z prośbą o:
Pytanie:
• informację, czy do zadań Gminy należy m.in. zarządzanie wysypiskiem śmieci?
Odpowiedź:
Do zadań Gminy nie należy zarządzanie wysypiskiem śmieci.
Pytanie:
• informację, czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje są narażone w szczególny sposób na ryzyko powodzi; czy lokalizacje należące do Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 15 lat;
Odpowiedź:
Lokalizacje nie są narażone na ryzyko powodzi. Lokalizacje nie zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 15-stu lat.
Pytanie:
• określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących;
Odpowiedź:
Budynek Zespołu Szkół przy ul. Konopnickiej 5 w Śmiglu, suma ubezpieczenia obiektu wraz z wyposażeniem: 33 000 000 PLN.
Pytanie:
• opisanie stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia (dotyczy budynków wybudowanych przed rokiem 1950); w jakim stanie technicznym są wszelkie instalacje, stolarka okienna i drzwiowa; czy przeprowadzano remonty – kiedy?
Odpowiedź:
Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia podlegają okresowym przeglądom technicznym i każdorazowo wykonywane są wszelkie naprawy, zalecenia wynikające z przeglądów technicznych. Wszystkie obiekty są użytkowane w związku z czym na bieżąco są prowadzone niezbędne naprawy i remonty zarówno instalacji jak i elementów konstrukcyjnych i elewacji budynków. Wszelkie prace remontowe oraz wynikające z zaleceń po przeglądach są odnotowywane w książkach obiektów prowadzonych dla budynków.
Pytanie:
• informację, jakiej konstrukcji są zgłoszone do ubezpieczenia wiatraki i wigwam; jaka klasa palności;
Odpowiedź:
Wiatraki – konstrukcja drewniana na fundamentach betonowo-kamiennych,
Wigwam – konstrukcja drewniana, posadzka z kostki brukowej
Pytanie:
• informację, czy do odpowiedzialności cywilnej ma zostać włączone ryzyko związane z funkcjonowaniem kolejki wąskotorowej na terenie Gminy Śmigiel;
Odpowiedź:
Kolejka wąskotorowa na terenie Gminy Śmigiel oraz Gminy Wielichowo, będąca własnością Gminy Śmigiel na dzień dzisiejszy nie jest użytkowana. Trwają przygotowania do uruchomienia działalności w zakresie przewozów – działalność ta zostanie dodatkowo zgłoszona do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. Ryzyko OC powinno obejmować ryzyko związane z posiadaniem i administrowaniem kolejki wąskotorowej i jej infrastruktury.
Pytanie:
• wprowadzenie limitu na ryzyko podtopienia – do 50 000 zł;
Odpowiedź:
Ryzyko podtopienia nie zostało włączone do ryzyk wymaganych. Jeżeli ryzyko wynika z zakresu ryzyk wykonawcy może zostać zlimitowane do 50 000 zł.
Pytanie:
• rozbicie sum ubezpieczenia budowli; co kryje się pod łączną wartością 3.000.000 zł;
Odpowiedź:
Wartość 3 000 000 zł jest limitem w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Przedmiotem ubezpieczenia są: ulice i drogi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, itp., budowle sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, min., pomniki, tablice pamiątkowe, ogrodzenia, pionowe oznakowanie dróg gminnych, oświetlenie uliczne oraz drogowe, infrastruktura kolejki wąskotorowej na terenie Gminy Śmigiel oraz Gminy Wielichowo (dotyczy infrastruktury kolejki wąskotorowej) – bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania, zewidencjonowane wg KRŚT oraz wg ksiąg inwentarzowych ilościowych i wartościowych.
Pytanie:
• wprowadzenie limitu na urządzenia zamontowane na budynkach - do 50.000 zł;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu na urządzenia zamontowane na budynkach.
Pytanie:
• wprowadzenie limitu na dewastację - do 50.000 zł;
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko dewastacji rozumianej jako rozmyślne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku lub próby kradzieży z włamaniem i rabunku.

Pytanie:
• wprowadzenie limitu w ryzyku OC związanym z wykonywaniem władzy publicznej do wysokości 300.000 zł;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w ryzyku OC związanym z wykonywaniem władzy publicznej .
Pytanie:
• wprowadzenie limitu w ryzyku OC związanym z organizowaniem wycieczek do wysokości 100.000 zł;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu w ryzyku OC związanym z organizowaniem wycieczek.
Pytanie:
• wprowadzenie limitu kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców do wysokości 30.000 zł
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na koszty wynagrodzenia rzeczoznawców:
 dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: 100 000 zł
 dla ubezpieczeń OC: 50 000 zł.

Pytanie:
Dot. Triggera ubezpieczeniowego
Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu z „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednak przed upływem ustawowego terminu przedawnienia” na „Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia, gdzie wypadkiem ubezpieczeniowym jest: śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje powyższy zapis jeżeli wynika on wprost z OWU wykonawcy.

Pytanie:
Dot. OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych
Prosimy o informację – czy zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji w pełnej treści klauzuli jn:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu
w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział,
spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje powyższy zapis jeżeli wynika on wprost z OWU wykonawcy.

Pytanie:
Dot. Klauzuli z tytułu zarządzania drogami
Czy zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji w pełnej treści klauzuli jn:
Klauzula Nr 63
Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. PZU SA nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub PZU SA,
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej
i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie treści powyższej klauzuli pod warunkiem wyłączenia zapisów: ust. 2. pkt.2) – 4).

Pytanie:
Dot. franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC działalności
Czy zamawiający dopuszcza zmianę franszyzy redukcyjnej na 500,00 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy redukcyjnej.

Pytanie:
Dot. Klauzul
Proszę o informację na temat czy klauzule na stronie 56-57 SIWZ są obligatoryjne, z treści SIWZ to nie wynika.
Odpowiedź:
Klauzule na stronach 56-57 SIWZ są obligatoryjne. Umieszczone są w części nazwanej: „IV. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”, zatem są obligatoryjne.

Pytanie:
Dot. Ubezpieczenia budowli na pierwsze ryzyko.
Czy zamawiający dopuszcza zmianę systemu ubezpieczenia budowli z pierwszego ryzyka na sumy stałe w ubezpieczeniu od pożaru.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę systemu ubezpieczenia budowli.

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza Śmigla
/-/ Wiesława Poleszak-Kraczewska


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas