OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź 5. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

Pytanie i odpowiedź 5. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 13 stycznia 2011 r.
JRP.AP.341-2/10

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

W dniu 12 stycznia 2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z przesłanymi zapytaniami z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wyjaśnienia treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam, iż:

PYTANIE
1. Proszę o umieszczenie na stronie dokładnej informacji o trasie projektowanego kanału sanitarnego oraz kanału tłocznego na poszczególnych odcinkach, z uwzględnieniem nawierzchni. Niestety umieszczone przez Zamawiającego mapy są nieczytelne uniemożliwiając dokładne rozpoznanie lokalizacji kanałów pod względem ich usytuowania w odniesieniu do elementów drogi (np. pobocze, rów, jezdnia, chodnik). Niestety, nieczytelność tych map będzie miała duże znaczenie przy wycenie kosztów odtworzenia pasa drogowego, tym bardziej że Zamawiający oczekuje odtworzenia warstwy ścieralnej asfaltu na całej szerokości. Wobec takiej sytuacji istotne jest aby Wykonawca znał dokładny, planowany przebieg kanału dla właściwej i w miarę dokładnej wyceny kosztów.
Obecna sytuacja może budzić obawy co do jakości przygotowanych materiałów przez Zamawiającego utrudniając Wykonawcom rzetelne przygotowanie oferty. Wobec tego prosimy o zamieszczenie informacji o trasie kanału z podziałem na odcinki oraz umieszczenie na stronie dokładniejszych, bardziej czytelnych map w formie pdf lub innym np. typu cad, dwg itp. Podkreślamy, iż nie po raz pierwszy Wykonawcy zwracają się z tym problemem do Zamawiającego.
2. Zamawiający załączył do dokumentacji warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA dla przepompowni wydane 29.08.2007 r., które ważne były przez dwa lata. Obecnie są nieaktualne w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający będzie posiadał aktualne warunki?
3. Z uwagi na nieczytelność załączonych map i nieaktualne naniesienia przyulicznych drzewostanów prosimy o umieszczenie na stronie informacji o przewidywanej ilości, średnicach i lokalizacji drzew które należy uwzględnić i przewidzieć do wycinki ze względu na kolizję z nowobudowaną kanalizacją. W chwili obecnej jest niemożliwe do ustalenia, które drzewa będą kolidowały z siecią. Udostępnione wykonawcom materiały są niewystarczające do wyceny co może powodować duże rozbieżności w przygotowanych ofertach.
4. W opisie przedmiotu zamówienia cz. III podane są inne długości sieci niż w dokumentacji zamieszczonej przez Państwa na stronie internetowej, np. długość rurociągu PE  160 wg opisu wynosi 740 mb natomiast wg dokumentacji 3868,5 mb. Proszę o określenie, które z podanych przez Państwa długości są właściwe.


ODPOWIEDŹ
1. Zamawiający w SIWZ w części III – Opis przedmiotu zamówienia opisał rodzaj nawierzchni występujących na poszczególnych ulicach, na których prowadzone będą roboty budowlane i które będą wymagały odtworzenia zgodnie z wydanymi decyzjami zarządców dróg.
Udostępniona SIWZ została zapisana za pomocą programu Adobe Reader, w formacie PDF. Przedmiotowe oprogramowanie jest ogólnie dostępne i daje możliwość zapoznania się z dokumentami wszystkim zainteresowanym. Program Adobe Reader umożliwia powiększenie otwartych dokumentów, umożliwiając tym samym odczytanie np. lokalizacji kanału w poszczególnych częściach pasa drogowego. Wykonawca ma również możliwość zakupienia SIWZ w wersji papierowej oraz zapoznania się z jej treścią w siedzibie Zamawiającego, Plac Wojska Polskiego 6, Śmigiel, pok. nr 11 w godzinach: poniedziałek 700 – 1600, wtorek – czwartek 700 – 1500, piątek 700 – 1400.
2. Zamawiający posiada aktualne i tożsame z załączonymi do SIWZ warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA dla przepompowni.
3. Gmina Śmigiel po szczegółowym uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą złoży wniosek o wydanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. O konieczności usunięcia drzew zadecyduje technologia wykonania robót budowlanych przyjęta przez Wykonawcę. W chwili obecnej Zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić, na które drzewa Wykonawca, budując sieć kanalizacji będzie wnioskował o usunięcie. Uzyskane drewno, przy ewentualnej wycince drzew, pozostanie do zagospodarowania przez Wykonawcę.
4. Opisany zakres przedmiotu zamówienia w SIWZ w Części III – Opis przedmiotu zamówienia, stanowi część całości zadania pn. „Kanalizacja sanitarna z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo, Gmina Śmigiel”. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w Starym Bojanowie i Bruszczewie do oczyszczalni ścieków w Koszanowie. Sieć kanalizacji sanitarnej od węzła W37 (Bruszczewo) do studni rozprężnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Koszanowie została wykonana w odrębnym zadaniu.Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas