OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel."

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel."

Data publikacji: 29.12.2010
Termin składania ofert: 07.02.2011 godz. 10:00

PL-Śmigiel: Usługi kontroli i nadzoru technicznego

2010/S 252-388198

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Śmigiel
pl. Wojska Polskiego 6
Kontaktowy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel
Do wiadomości: Agnieszka Purczyńska
64-030 Śmigiel
POLSKA
Tel. +48 655186925
E-mail: apurczynska@smigiel.pl
Faks +48 655189823

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.smigiel.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług Nietążkowo, Śmigiel, Gmina Śmigiel, powiat kościański, woj. Wielkopolskie.

Kod NUTS PL417

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel oraz budową wodociągu w Śmiglu, ulica Dudycza.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71630000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)Podział na części
Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel oraz budową wodociągu w Śmiglu, ulica Dudycza.

II.2.2)Opcje
Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 000 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Warunki finansowania zostały określone we wzorze umowy w paragrafie 7.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia:
1) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy oraz wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji,
2) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia razem i każdego z osobna,
3) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
4) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy u.p.z.p.
Zamawiający oceni spełnienie warunków w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
II. Do spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu do art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
III. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226; poz. 1817)
IV. Dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, a oświadczenia sporządzone między innymi na podstawie wzorów stanowiących załączniki di IDW powinny być złożone w formie oryginałów. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez Wykonawcę.
V. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Nie dotyczy.

III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. wykaz osób/ podmiotów zaświadczający o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną, a nie więcej niż dwie usługi nadzoru budowlanego nad budową co najmniej 5 km kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej – grawitacyjnej i tłocznej (budowa, rozbudowa lub przebudowa) łącznie, przy czym Zamawiający uzna również za spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca wykonał usługę nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi w sumie 5 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej łącznie.
2. Potencjał kadrowy: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, w specjalności:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) drogowej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacje zawodowe cudzoziemców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki szczegółowe.
4. Podstawą oceny spełnienia warunków będą przedłożone dokumenty lub oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
JRP.AP.341-3/10

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 7.2.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.2.2011 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.2.2011 - 10:15

Miejsce

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pokój nr 14.


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Sesja otwarcia jest jawna.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Gmina Śmigiel 4.6.2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzki Obry - Gmina Śmigiel.

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
I. Gmina Śmigiel 4.6.2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzki Obry - Gmina Śmigiel.
Gmina Śmigiel w latach 2009 - 2012 realizuje Projekt związany z budową kanalizacji ściekowych na terenie gminy. Szacunkowy koszt wykonania wszystkich kontraktów na roboty budowlane przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego Zamawiający przekazuje ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w poszczególnych kontraktach do UOPWE w celu publikacji w DUUE, jako obowiązkowe, a zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza ogłoszenie w BZP jako nieobowiązkowe.
II. Część zamówienia dotyczy budowy sieci wodociągowej w ulicy Dudycza w Śmiglu będzie finansowane w 100 % z budżetu Gminy Śmigiel.
III. Ze względu na współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej ze środków Unii Europejskiej Wykonawca zobowiązany jest przygotować dwa harmonogramy płatności. Fakturowanie będzie odbywać się oddzielnie w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zasady płatności określone są w umowie (Część II IDW) i dotyczą zarówno części dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.
V. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy o roboty budowlane objęte usługą nadzoru,
b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
c) w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych wynikających z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności, a dotyczących wykonania robót budowlanych:
— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowe,
— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,
— konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
— konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
a) Zmiany technologicznie (dotyczące robót budowlanych), w szczególności:
— niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
— pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
— pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalajacej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
— konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wsakazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
— odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie grutnu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
— konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
b) Zmiany organizacji spełniania świadczenia
— zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmian ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy,
— zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiajacego,
— zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodowac braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
— zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa.
3) Płatności
a) Zmiana terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umów,
b) Mozliwość wystawienia 2 faktur w miesiącu występującym po miesiącu, w którym nie wyfakturowano robót.
4) Pozostałe zmiany
a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót,
b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie SIWZ,
d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu,
e) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres,
f) zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia.

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszego SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-198) ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
urząd Zamówień Publicznych
al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27.12.2010

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas