OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi II w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenia ulicznego w gminie Śmigiel w 2011 roku”

Pytania i odpowiedzi II w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenia ulicznego w gminie Śmigiel w 2011 roku”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenia ulicznego w gminie Śmigiel w 2011 roku”
zamieszczone do dnia 08.12.2010 r.
=============================================================
Śmigiel, dnia 03.12.2010 r.
WI.BP.341-9/10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenia ulicznego w gminie Śmigiel w 2011 roku”
W dniu 03.12.2010 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:
Pytanie 1:
W projekcie umowy w § 5 ust. 2 widnieje zapis: „Cena jednostkowa oraz opłata stała określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy”.
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zamianie opodatkowania energii podatkiem akcyzowym zwracamy się o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści:
Cena jednostkowa oraz opłata stała określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy, za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku akcyzowego Ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia wejścia w życie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na powyższą propozycję.

Pytanie 2:
W projekcie umowy w § 6 ust. 1 widnieje zapis: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym na dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę ostatniego zdania na: „Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź:
W § 6 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 6) do SIWZ dokonano stosownej zmiany w „Pytaniach i odpowiedziach” zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.12.2010 r. Po wprowadzeniu zmiany przedmiotowy zapis brzmi: „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy”.
Pytanie 3:
W projekcie umowy w § 6 ust.2 widnieje zapis: „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni.”
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni, wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:
W przypadku uzasadnionych wątpliwościach, co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.
Odpowiedź:
Akceptuję zaproponowaną zmianę. Zapis w § 6 ust. 2 Umowy (Załącznik nr 6) do SIWZ otrzymuje brzmienie – „W przypadku uzasadnionych wątpliwościach, co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni”

Z poważaniem
Burmistrz Śmigla
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas