OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenia ulicznego w gminie Śmigiel w 2011 roku”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenia ulicznego w gminie Śmigiel w 2011 roku”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenia ulicznego w gminie Śmigiel w 2011 roku”
zamieszczone do dnia 08.12.2010 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 01.12.2010 r.
WI.BP.341-9/10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenia ulicznego w gminie Śmigiel w 2011 roku”
W dniu 01.12.2010 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:
Pytanie 1:
Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska Wykonawcy, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek Wykonawcy, a nie z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów § 6 ust. 1 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 6 SIWZ) odpowiednio na: „Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy”.
Odpowiedź:
W § 6 ust. 1 projektu Umowy (Załącznik nr 6) do SIWZ – zapis „Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego”, po zmianie otrzymuje brzmienie „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunku Wykonawcy”
Pytanie 2:
Uprzejmie prosimy o dodanie do § 5 Załącznika nr 6 do SIWZ jako ust. 3 zapisu pozwalającego Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy na zmianę cen jednostkowych w sytuacji wydania Wykonawcy decyzji administracyjnych wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w szczególności przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki, a mianowicie: „Ceny jednostkowe energii elektrycznej będą miały zastosowanie, o ile nie wydane zostaną wobec Wykonawcy decyzje administracyjne wpływające na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w szczególności przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na powyższą propozycję. Zgodnie z zapisem § 5 ust. 2 cena jednostkowa energii elektrycznej (netto) oraz opłata stała (netto) nie będą podlegały waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.
Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą o poprawienie błędnej numeracji Załącznika w § 8 ust. 1 oraz § 13 ust. 4 (Pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo dołączone jest do SIWZ jako załącznik nr 5.
Odpowiedź:
Wyjaśniam, że po wyborze wykonawcy, będzie podpisana umowa. Nie będzie ona zawierała wszystkich załączników, które obecnie są załącznikami do SIWZ. Podana numeracja załączników do projektu umowy jest prawidłowa.

Z poważaniem
Burmistrz Śmigla
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas