OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remont nawierzchni w ulicy Staszica w Śmiglu na dł. 210 m oraz remont nawierzchni tłuczniowej w drodze gminnej w Karśnicach na dł. 180 m"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remont nawierzchni w ulicy Staszica w Śmiglu na dł. 210 m oraz remont nawierzchni tłuczniowej w drodze gminnej w Karśnicach na dł. 180 m"

Data publikacji: 08.09.2010
Termin składania ofert: 24.09.2010 godzina 10:00

Śmigiel: Remont nawierzchni w ulicy Staszica w Śmiglu na dł. 210 m oraz remont nawierzchni tłuczniowej w drodze gminnej w Karśnicach na dł. 180 m
Numer ogłoszenia: 244457 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni w ulicy Staszica w Śmiglu na dł. 210 m oraz remont nawierzchni tłuczniowej w drodze gminnej w Karśnicach na dł. 180 m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych: w Śmiglu, ul. Staszica i w Karśnicach. Zakres planowanych do wykonania prac: Ulica Staszica w Śmiglu - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm - 550 m² - ułożenie geosiatki - 550 m² - wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 550 m² - wykonanie dywanika asfaltowego z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 1 660 m² - regulacja kratek ściekowych - 7 szt. - wykonanie przykanalika - 10 mb - wykonanie kratki ściekowej - 1 szt. Droga w Karśnicach - zebranie nadmiaru tłucznia grubości 10 cm z odwiezieniem na odległość do 1km - ułożenie krawężników betonowych wystających na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej - 360 mb - wykonanie 4 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami o łącznej długości 20 mb - 4 szt. - ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 100 mb - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 110 m² - wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej lub tłuczniowej - 10 m² - wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno bitumicznej gr. 2 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej - 1 080 m² - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 1 080 m² - wykonanie otwartego zbiornika na wody opadowe o pow. ok 100 m3 - 1 szt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, ze posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zadania (wydłużenia) a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy) b) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówienia dodatkowego, których wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotowego zamówienia; c) z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy. 2) Dopuszcza się możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika robót, na wniosek Wykonawcy. 3) Dopuszcza się inne zmiany wynikające z: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, b) zadziałania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie SIWZ. 4) Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony. 5) Pozostałe zmiany, o których mowa w ust. 24 możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokółów uzgodnień. 6) Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas