OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizacje projektu pn. Remontujemy, upiększamy, mieszkańców rozruszamy - czyli wszystko, co się wydarzy w Przysiece Polskiej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizacje projektu pn. Remontujemy, upiększamy, mieszkańców rozruszamy - czyli wszystko, co się wydarzy w Przysiece Polskiej

Data publikacji: 17.06.2010
Termin składania ofert: 05.07.2010

Śmigiel: Remontujemy, upiększamy, mieszkańców rozruszamy - czyli wszystko, co się wydarzy w Przysiece Polskiej
Numer ogłoszenia: 156379 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remontujemy, upiększamy, mieszkańców rozruszamy - czyli wszystko, co się wydarzy w Przysiece Polskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu pn. Remontujemy, upiększamy, mieszkańców rozruszamy - czyli wszystko, co się wydarzy w Przysiece Polskiej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W budynku świetlicy oraz na terenie rekreacyjno-sportowym przy świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: -rozebranie istniejącego budynku kotłowni - kpl. 1 - wykonanie kominka z wkładem kominkowym o mocy 24 KW na gotowym fundamencie z obudową z cegły klinkierowej czerwonej gładkiej, wraz z wykonaniem czopucha z płyt betonowych zbrojonych z cementu żaroodpornego z dodatkiem mączki szamotowej z izolacją płyt izolacyjnych krzemianowych oraz kominem zewnętrznym ze stali kwasoodpornej - kpl. 1 - roboty malarskie wewnętrzne polegające na przygotowaniu starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie tynków sufitów i ścian farbą emulsyjną, wykonanie lamperii z tynku żywicznego, malowanie krat okiennych - 377 m² - zakup i montaż placu zabaw - dwie wieże 1 m2 z dachem dwuspadowym; huśtawka podwójna; podest 1 m2; zjeżdżalnia; drabinka pozioma; most wiszący na łańcuchach; wejście trap z poręczą; podest 1 m2 ; belka balansująca, ogrodzenie huśtawki - kpl. 1 - wykonanie nowej elewacji budynku na istniejącej warstwie ocieplenia z tynku mineralnego wraz z zakupem i montażem dwóch zadaszeń nad drzwi wejściowe do budynku - 250 m² - wymiana oraz montaż wysięgników wraz z oprawami oświetleniowymi zewnętrznymi energooszczędnymi o mocy 150 W każda, podłączenie do rozdzielnicy głównej wraz z ich zasileniem - szt. 2 -ułożenie chodnika z kostki betonowej grubości 60 mm typu:40,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - 56,00 m² - zakup oraz osadzenie tulei i słupków do siatkówki, ułożenie geowłókniny w korycie boiska do piłki siatkowej, dostawa piasku na boisko do piłki siatkowej, zakup ławek zewnętrznych - kpl. 1. W ramach projektu przewiduje się wykonać część prac społecznie przez mieszkańców wsi, a mianowicie: - wybranie i wywiezienie urobku ziemnego z terenu przeznaczonego pod boisko do siatkówki, - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez uporządkowanie i nasadzenia krzewów (krzewy zostaną zakupione przez Gminę)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.23.62.90-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, ze posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zadania (wydłużenia / skrócenia) a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy) bądź wynikających z przekroczenia terminu formalno-prawnego przez określony organ administracyjny, mających wpływ na termin realizacji zamówienia; b) w następstwie działania organów administracji, w szczególności: - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, - wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, - konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, - konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. c) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówienia dodatkowego, których wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotowego zamówienia; d) z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy; e) złożenia wniosku przez Wykonawcę o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 2) Dopuszcza się możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika robót, na wniosek Wykonawcy. 3) Dopuszcza się możliwość zmiany płatności tj. zmianę terminów płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4) Dopuszcza się inne zmiany wynikające z: a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany dokumentacji projektowej (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, c) zadziałania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie SIWZ, d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie (pozabudżetowe) projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, e) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. 5) Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony. 6) Pozostałe zmiany, o których mowa w ust. 24 SIWZ możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokółów uzgodnień. 7) Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas