OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wonieściu wraz z przyłączami wodociągowymi”

Pytanie i odpowiedź - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wonieściu wraz z przyłączami wodociągowymi”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 3 lutego 2010 r.
WI.PA.341-1/10

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wonieściu wraz z przyłączami wodociągowymi”

Ilekroć w piśmie będą użyte słowa:
- „Rozporządzenie” dotyczyć ono będzie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
- „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. ).

W dniu 2 lutego 2010 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE:
Nawiązując do pytania dot. Przedmiaru robót, które ukazało się na stronie internetowej Urzędu Gminy Śmigiel dnia 25.01.2010 pragniemy zauważyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z :
1. projektu budowlanego,
2. projektów wykonawczych,
3. przedmiaru robót,
4. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie przedmiaru robót, który wg informacji zamieszczonych w udostępnionym projekcie budowlanym na stronie 4 został wykonany w ramach dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ:
Dokument nie zostanie przekazany.
Jeśli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, za wykonanie robót budowlanych, to zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.

Zarówno specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jak i dokumentacja projektowa jako integralna część SIWZ, opublikowana została na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z zapisami ustawy. Przedmiar robót nie jest częścią ww. dokumentacji.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Z poważaniem,
Z up. Burmistrza Śmigla
SEKRETARZ ŚMIGLA
/-/ Maciej WiśniewskiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas