OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Świadczenie usług transportowych związanych z wywozem nieczystości płynnych w okresie: luty 2010 – styczeń 2011”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Świadczenie usług transportowych związanych z wywozem nieczystości płynnych w okresie: luty 2010 – styczeń 2011”

Data publikacji: 11.01.2010
Termin składania ofert: 20.01.2010 r. do godz. 1000

ZWK.341-1/10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Świadczenie usług transportowych związanych z wywozem nieczystości płynnych w okresie: luty 2010 – styczeń 2011”

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień nie podlegających stosowaniu procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych” Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego w Śmiglu
Sp. z o.o. z dnia 10.02.2009 r. (zwanego „Regulaminem”)
1. Zamawiający

Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu
Sp. z o.o.
ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19
64 – 030 Śmigiel
tel. 65 5180 037, fax. 65 5180 127, e-mail: ossmigiel@interia.pl
2. Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych związanych z wywozem nieczystości płynnych w okresie: luty 2010 – styczeń 2011”

Rodzaj zamówienia: usługi

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Świadczenie usług
transportowych związanych z wywozem nieczystości płynnych w okresie: luty
2010 – styczeń 2011”

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wywóz ścieków bytowych z terenu
miasta Śmigla i wsi Koszanowa do oczyszczalni ścieków w Koszanowie - wg
szacunkowych ilości podanych w formularzu „Oferty Wykonawcy” –Załączniku nr 2
do SIWZ.

3) Ścieki wywożone będą z posesji wg szczegółowego „Zlecenia wywozu”,
sporządzonego przez Zamawiającego, na podstawie zgłoszeń telefonicznych
mieszkańców i przekazywanego telefonicznie – wykonawcy do realizacji.

4) Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu nieczystości płynnych – każdorazowo,
najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu „Zlecenia wywozu” od
Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia przedmiotowych usług w
uzasadnionych sytuacjach awaryjnych, również w dni świąteczne oraz o każdej porze
dnia i nocy, na wezwanie telefoniczne.

5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
• 90.00.00.00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/ sprzątania i usługi ekologiczne

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych ani wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.02.2010 r. do dnia 31.01.2011 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 9 ust. 1i 2 Regulaminu.

2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady
spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 6 Ogłoszenia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a określonych w art. 7, Regulaminu – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług związanych z wywozem nieczystości płynnych

Ponadto wykonawca zobowiązany jest złożyć:
4) Formularz „Oferty Wykonawcy” - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w przypadku gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

8. Wymagania dotyczące wadium : nie dotyczy.

9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

10. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można
uzyskać:
• w wersji papierowej w Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Śmiglu, Sp. z .o.o, ul. Łukomskiego 19, sekretariat , lub drogą pocztową. Koszt SIWZ wynosi 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) oraz koszty jej przesłania,
• bezpośrednio na stronie internetowej: www.bip.smigiel.pl
• w wersji elektronicznej od Zamawiającego.
Zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w
Śmiglu, Sp. z o.o., ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, w sekretariacie,
w terminie do dnia 20.01.2010 r. do godz. 1000
2) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 20.01.2010 r. o godz.
1015. Otwarcie ofert jest jawne.

12. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.Śmigiel, dnia 11.01.2010 r.


Prezes Zarządu
/-/ Wiesław Zbiorczyk

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas