OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żegrówku oraz przebudowa budynku świetlicy w Nietążkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żegrówku oraz przebudowa budynku świetlicy w Nietążkowie.

Data publikacji: 18.12.2009
Termin składania ofert: 15.01.2010 godzina 10:00

Śmigiel: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żegrówku oraz przebudowa budynku świetlicy w Nietążkowie
Numer ogłoszenia: 247517 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żegrówku oraz przebudowa budynku świetlicy w Nietążkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żegrówku oraz przebudowa budynku świetlicy w Nietążkowie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w CZĘŚCI III SIWZ tj. w dokumentacjach projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.28.00-9, 45.26.27.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki : 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) udowodnić wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie budowy przebudowy, rozbudowy, remontu jednego lub dwóch budynków o łącznej wartości minimum 500 tys. zł. b) dysponować osobą /osobami posiadającą /posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót, wydanymi zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie budowy instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500 tys. zł. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 4. Wykaz wykonanych robót oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, listy polecające, itp.). 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty kserokopię uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 6. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Samorząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu w dniu 30 października 2009 r. podpisał z Gminą Śmigiel umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 -2013 na realizację projektu pn. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żegrówku oraz przebudowa budynku świetlicy w Nietążkowie.

 • CZĘŚĆ I SIWZ świetlice.pdf
 • CZĘŚĆ II Wzor umowy.pdf
 • CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia.zip
 • CZĘŚĆ IV Zestawienie rzecz.-finans..pdf • Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
  Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
  Autor informacji: Łukasz Szamborski
  Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
  Opublikowany dnia: 2009-12-18
  Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-18
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie


  

  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


   

  Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas