OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej Koszanowo - Śmigiel.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej Koszanowo - Śmigiel.

Data publikacji: 16.12.2009
Termin składania ofert: 05.01.2010 godzina 10:00

Śmigiel: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej Koszanowo - Śmigiel
Numer ogłoszenia: 431100 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej Koszanowo - Śmigiel.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad budową sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej grawitacyjnej z kanałami bocznymy w miejscowości Koszanowo i Śmigiel, gmina Śmigiel. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem robót budowlanych nad którymi Wykonawca pełnić będzie nadzór budowlany przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną, a nie więcej niż dwie usługi nadzoru budowlanego nad budową co najmniej 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej - grawitacyjnej (budowa, rozbudowa lub przebudowa) łącznie, (przy czym Zamawiający uzna również za spełnienie powyższego warunku w przypadku gdy Wykonawca sprawował nadzór nad wykonaniem w sumie 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej łącznie). b) dysponują osobą - osobami posiadającą - posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - drogowej, wydanymi zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 2. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Do potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). II.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 1) wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi został wykonane należycie, zawierały, co najmniej: a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługę których dokumęty dotyczą, b. wskazanie podmiotu (odbiorcy), na rzecz którego realizowane były usługi, c. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), d. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie. 2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwlifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - drogowej, wydanymi zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty kserokopię uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby oraz pisemne zobowązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Śmigiel 4 czerwa 2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmnia Śmigiel..
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas