OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo - Śmigiel

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo - Śmigiel

Data publikacji: 15.12.2009
Termin składania ofert: 01.02.2010 godzina 10:00

Śmigiel: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo - Śmigiel
Numer ogłoszenia: 429566 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo - Śmigiel.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej grawitacyjnej z kanałami bocznymi w miejscowości Koszanowo - Śmigiel, gmina Śmigiel. Szczególowy opis przedmiotu zamówinia przedstawiony został w części III niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.10.00.00-8, 45.23.24.40-8, 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 u.p.z.p. II. Doświadczenie Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): ­- 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej - grawitacyjnej (budowa, rozbudowa lub przebudowa) łącznie, (przy czym Zamawiający uzna również za spełnienie powyższego warunku w przypadku gdy Wykonawca wykonał w sumie 5 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej łącznie) ­- 1 km modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej metodą RELININGU lub SLIPLININGU łącznie, ­- 200 m kolektora metodą MIKROTUNNELLINGU o średnicy nie mniejszej niż 800 mm. b) Wykonawcy dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik budowy, - drogowej - kierownik robót. wydanymi zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. u. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. III. Zdolność ekonomiczna i finansowa. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): 1) dysponować własnymi środkami finansowymi i/lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN. 2) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 PLN. IV. Ocena Spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wymienione w SIWZ warunki..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Do potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. II. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: 1) Wykaz wykonanych robót oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby, w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik budowy, - drogowej - kierownik robót, wydanymi zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. u. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty kserokopię uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. III. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek. Informacja musi potwierdzać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł; informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, 2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający działalność, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w ust. 1 i 2, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 15.12.2009 r..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Śmigiel 4 czerwca podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel. Gmina Śmigiel w latach 2009 - 2012 realizuje Projekt związany z budową kanalizacji ściekowych na terenie gminy. Szacunkowy koszt wykonania wszystkich kontraktów na roboty budowlane przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego Zamawiający przekazuje ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w poszczególnych kontraktach do UOPWE w celu publikacji w DUUE, jako obowiązkowe, a zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza ogłoszenie w BZP jako nieobowiązkowe..

 

 • DOK _PROJEKTOWO_BUDOWLANA.zip
 • IDW.zip
 •  
  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
  Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
  Autor informacji: Łukasz Szamborski
  Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
  Opublikowany dnia: 2009-12-15
  Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-15
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie


  

  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


   

  Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas