OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » ogłoszenie o zamówieniu publicznym - wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie, w latach 2010 – 2011

ogłoszenie o zamówieniu publicznym - wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie, w latach 2010 – 2011

Data publikacji: 10.12.2009
Termin składania ofert: 18.12.2009 r. do godz. 1000

ZWK.341-2/09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie, w latach 2010 – 2011
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień nie podlegających stosowaniu procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych” Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego w Śmiglu
Sp. z o.o. z dnia 10.02.2009 r. (zwanego „Regulaminem”)
1. Zamawiający

Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu
Sp. z o.o.
ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19
64 – 030 Śmigiel
tel. 65 5180 037, fax. 65 5180 127, e-mail: ossmigiel@interia.pl
2. Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie, w latach 2010 – 2011

Rodzaj zamówienia: usługi

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
• Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu przez odzysk lub unieszkodliwianie niehigienizowanych, ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805, piasku o kodzie 190802 i skratek o kodzie 190801 - powstających w oczyszczalni ścieków w Koszanowie.
• Charakterystyka osadów ściekowych: osady ustabilizowane tlenowo, po mechanicznym odwodnieniu na prasie. Zawartość suchej masy: od 13,00 do 16,00 %, zawartość metali ciężkich – poniżej wartości dopuszczalnych.
• Przewidywana przez Zamawiającego ilość odpadów komunalnych w okresie obowiązywania umowy (dwóch lat) wynosi:
• Osady ściekowe - 1 600 Mg +/- 25 %
• Piasek - 44 Mg +/- 25 %
• Skratki - 3 Mg+/- 25 %
• Zamówienie ma być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2002 r., nr 134, poz. 1140).
• Wykonawca zgodnie z art. 25, pkt 3 w/w ustawy o odpadach przejmuje na siebie odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie.
• Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu komunalnych osadów ściekowych, piasku i skratek z miejsca ich wytworzenia (oczyszczalni ścieków) do miejsca wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru osadów – sukcesywnie, w ciągu 24 godzin od daty otrzymania informacji telefonicznej od Zamawiającego. W/w osady będą gromadzone w naczepie, którą wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i dostarczyć do oczyszczalni ścieków w Koszanowie; o minimalnym tonażu załadunkowym wynoszącym 20 ton. Wykonawca w związku z powyższym zobowiązany jest do ciągłego zabezpieczania (wyposażania) oczyszczalni w naczepę o wymaganych parametrach. Oznacza to, że wywożąc jedną naczepę, jest zobowiązany odwrotnie podstawić następną.
• Pozostałe odpady (piasek i skratki) będą odbierane przez wykonawcę sukcesywnie, w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania informacji telefonicznej od Zamawiającego. Załadunku tych odpadów dokonają pracownicy Zamawiającego do podstawionych przez wykonawcę pojemników lub środka transportowego.
• Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzony przez wykonawcę na „Karcie Przekazania Odpadów”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.36.00-2 Usługi usuwania odpadów
90.51.37.00-3 Usługi transportu osadów
90.51.38.00-4 Usługi obróbki osadów

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych ani wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 9 ust. 1i 2 Regulaminu.

2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady
spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 6 SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a określonych w art. 7, Regulaminu – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) Aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 ze zm.)
4) Wykaz wykonanych usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje, listy polecające itp.). Oznacza to, że wykonawca ma udowodnić, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał lub wykonuje (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i w ilości minimum 1 000 ton w skali roku, bez względu na ilość zamawiających dla których świadczył usługi
5) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia naczep, którymi dysponuje wykonawca. Wykonawca musi dla płynnej realizacji przedmiotu zamówienia - dysponować minimum dwoma naczepami o tonażu załadunkowym wynoszącym minimum 20 ton każda.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
6) Formularz „Oferty Wykonawcy” - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w przypadku gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

8. Wymagania dotyczące wadium : nie dotyczy.

9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

10. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można
uzyskać:
• w wersji papierowej w Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Śmiglu, Sp. z .o.o, ul. Łukomskiego 19, sekretariat , lub drogą pocztową. Koszt SIWZ wynosi 12,- zł (słownie: dwanaście złotych) oraz koszty jej przesłania,
• bezpośrednio na stronie internetowej: www.bip.smigiel.pl
• w wersji elektronicznej od Zamawiającego.
Zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w
Śmiglu, Sp. z o.o., ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, w sekretariacie,
w terminie do dnia 18.12.2009 r. do godz. 1000
2) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 18.12.2009 r. o godz.
1015. Otwarcie ofert jest jawne.

12. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.Śmigiel, dnia 10.12.2009 r.


Prezes Zarządu
/-/Wiesław Zbiorczyk
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas