OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont płyty boiska sportowego w Śmiglu przy ul. Kościuszki 24.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont płyty boiska sportowego w Śmiglu przy ul. Kościuszki 24.

Data publikacji: 10.08.2009
Termin składania ofert: 31.08.2009 godzina 09:00

Śmigiel: Remont płyty boiska sportowego w Śmiglu przy ul. Kościuszki 24
Numer ogłoszenia: 130933 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont płyty boiska sportowego w Śmiglu przy ul. Kościuszki 24.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudową z mączki kamiennej 0 - 5 mm wraz z robotami towarzyszącymi. Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego jest już wykonana. Nawierzchnię kortu tenisowego zaprojektowano ze sztucznej trawy i tak: · pole gry kortu tenisowego w kolorze czerwonym, · wybiegi boczne i tylne w kolorze zielonym, · linie pola gry koloru białego o szerokości 5 cm, Boisko składa się z dwóch kortów tenisowych. Całość ma kształt prostokąta o wymiarach 34,78 m x 31,90 m. Każde pole gry do tenisa wynosi 23,78 m x 13,71 m, tak, więc wybiegi boczne wynoszą 3,05 m, wybieg między kortami 3,86 m a tylne 5,50 m. Przez środek kortu poprowadzona jest siatka tenisowa o wysokości przy słupkach 1,06 m i w środku 0,91 m. Pole gry singlowej wynosi 10,97 m x 23,78 m, korytarz gry deblowej wynosi 1,37 m. Pole serwisowe ograniczone jest w odległości 6,40 m od siatki linią o szer. 5 cm i jest podzielone na pół. W celu zamontowania siatki tenisowej należy ustawić tenisowe słupki mocowane na tulei w fundamentach z betonu o głęb. 1,20 m w odległości 0,915 m od linii bocznych do gry podwójnej (rozstaw słupków: 15,54 m) i na przedłużeniu linii środkowej kortu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1) Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2) Załącznik Nr 2 do SIWZ Szkice budowlane 3) Załączniki Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.10-8, 37.45.27.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: · wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zmówienia tj. roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub modernizacji kortów tenisowych w technologii trawy syntetycznej , W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wymienione w SIWZ warunki. 3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej trzy roboty budowlane obejmujące budowę, remont lub modernizację kortów tenisowych w technologii trawy syntetycznej (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. -------------------------------- - przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego: Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi posiadać: - ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB - atest higieniczny PZH - kartę techniczną wydaną przez producenta wraz z parametrami technicznymi - autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydaną specjalnie na realizowane zadanie zawierającą potwierdzenie dostarczania wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów oraz potwierdzeniem gwarancji. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigel, pokój nr 3.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas