OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytanie i odpowiedź - opracowanie dokumentacji projektowej dla : Zadań I – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Stara Przysieka Druga; Zadanie II – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków Robaczyn w ramach realizacji Projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel Termin składania ofert 24.07.2009 r.

Pytanie i odpowiedź - opracowanie dokumentacji projektowej dla : Zadań I – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Stara Przysieka Druga; Zadanie II – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków Robaczyn w ramach realizacji Projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel Termin składania ofert 24.07.2009 r.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 20 lipca 2009 r.
JRP.AP.341 – 7/09

Dotyczy przetargu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadań I – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Stara Przysieka Druga; Zadanie II – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków Robaczyn w ramach Projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”.

W dniu 17 lipca 2009 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam:

PYTANIA
I. Pytania do umowy:

1. §5 ust.2 - Czy brak odpowiedzi w tym terminie jest równorzędny z akceptacją tej osoby?
Czy dotyczy to także sytuacji losowych, których nie da się przewidzieć jak śmierć, nagła choroba, bądź innych zdarzeń losowych? Czy zamawiający zgodzi się dopisać, że w takich sytuacjach wystarczy jedynie powiadomienie Zamawiającego o zmianie, przy czym nowa osoba musi oczywiście posiadać kwalifikacje równorzędne.

2. §6 ust.2 - Czy wynagrodzenie obejmuje także koszty uzyskiwania decyzji i pozwoleń?

3. §8 ust.5 - Czy w ramach równości stron Zamawiający zgodzi się dać prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego obydwu stronom umowy?

4. §9 ust.1 pkt.1 - Czy zamawiający zgodzi się dopisać, że chodzi o przyczyny zawinione?

5. §9 ust.1 pkt.3 - Czy zamawiający zgodzi się dopisać, że nastąpi to po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości?

II. Pytania do SIWZ:
1. Czy przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje :

1) uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbędnych materiałów geodezyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym map do celów projektowych?
2) wykonanie badań oraz opracowanie dokumentacji warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanych przepompowni ścieków oraz na trasie przebiegu kanalizacji sanitarnej w odległościach nie większych niż 200 m?
3) uzyskanie przez projektanta dokumentacji geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
4) projekt budowlany i wykonawczy będący jednocześnie opisem przedmiotu zamówienia
do przetargu na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówieniach publicznych
5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
6) kosztorysu inwestorskiego
7) przedmiaru robót
8) opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z uzyskaniem tej decyzji.
9) Opracowanie materiałów i niezbędnej dokumentacje do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji przez projektanta.
10) Wykaz imienny zaprojektowanych kanałów bocznych (właściciele działek) do poszczególnych obiektów (działek) wraz z podpisami właścicieli wyrażającymi zgodę na lokalizację studni przyłączeniowej – w 1 egzemplarzu,
11) Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz przygotowanie niezbędnych materiałów w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku jego sporządzenia)
oraz
12) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi nadzoru autorskiego.

2. Czy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje : informacje dotyczące BIOZ?

3. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli nastąpi on wskutek sytuacji niezależnych od wykonawcy np. opóźnienie wydawanie decyzji administracyjnych ponad ustawowy okres przyjęty w szacowanym czasie realizacji zamówienia przez Zamawiającego?

4. Proszę o podanie czasu na poszczególne czynności oraz wydawanie decyzji administracyjnych przyjętych przez Zamawiającego w swoich szacunkach dla :
1) uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę przez Projektanta .
2) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
4) Uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbędnych materiałów geodezyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym map do celów projektowych
5) uzyskanie przez projektanta dokumentacji geotechnicznej
6) uzyskanie zgód właścicieli dla tras zaprojektowanych kanałów bocznych (właściciele działek) oraz lokalizacji studni przyłączeniowych

III. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie za częściowe wykonanie dokumentacji w wysokości np. 30% na koniec 2009 r.?ODPOWIEDZI
I. 1. § 5 ust. 2.
Zamawiający w ciągu 7 dni od daty przedłożenie propozycji zmiany powiadomi Wykonawcę pisemnie o jej akceptacji lub obmowie zmiany. Decyzja zostanie podjęta na podstawie przesłanego wniosku i załączonych dokumentów.

2. § 6 ust. 2.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń.

3. § 8 ust. 5.
Podtrzymuje się zapisy umowy.

4. § 9 ust. 1 pkt. 1
Podtrzymuje się zapisy umowy.

5. § 9 ust. 1 pkt. 3
Podtrzymuje się zapisy umowy.

II. 1. Pytanie 1 pkt. od 1) do 8) i 10)-12) – Przedmiot umowy ma zostać wykonany zgodnie z opisem zawartym w SIWZ w części III - Opis przedmiotu zamówienia.

2. Pytanie 1 pkt. 9) – Zamawiający na przedmiotowy zakres zamówienia posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

3. Pytanie 2 – Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (część III SIWZ) dokumentacja projektowa ma zawierać BIOZ.

4. Pytanie 3 – Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w terminie określonym w SIWZ w pkt. 8 tj. do 31 sierpnia 2010 r. oraz zgodnie zapisami SIWZ.

5. Pytanie 4 – Wykonawca przedmiot zamówienia ma przekazać Zamawiającemu do 31 sierpnia 2010 r. a więc harmonogram prac Wykonawca ustala sobie tak, aby dotrzymać termin wykonania.

III. Warunki zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określono w SIWZ w części II Wzór umowy w sprawie zamówienia w § 6.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-07-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas