OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ołoszenie o zmianie do ogłoszenia o zamówieniu publicznym - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz

Ołoszenie o zmianie do ogłoszenia o zamówieniu publicznym - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 7 lipca 2009 r.
JRP.AP.341-5/09

Dotyczy: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz

Powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, dokonuję zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I. Część I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
ust. 23 pkt. 3

JEST

Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach:
1) Wprowadzenia uzasadnionych zmian w projektach budowlanych z ewentualną zmianą wynagrodzenia ryczałtowego
2) Możliwości przedłużenia umownego terminu wykonania umowy z powodu:
a) działania „siły wyższej”,
b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c) z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (mrozy, obfite opady deszczu, śniegu itp.).
Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy.
W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 2, druga strona musi być o tym poinformowana w formie pisemnej w terminie do 3 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

POWINNO BYĆ

Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach:
­ rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia,
­ zmniejszenia zakresu robót z innych przyczyn nieznanych w momencie zawarcia umowy z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia,
­ jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania „siły wyższej”, w tym niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia,
­ Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy,


­ jeżeli wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla zamawiającego,
­ zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
­ gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla zamawiającego ze względu na interes publiczny,
­ zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, która nie powoduje jego zwiększenia, a będąca robotami zamiennymi, których konieczność wykonania wynikła na podstawie zmian w dokumentacji projektowej nie dających się przewidzieć na etapie jej wykonywania i w chwili zawarcia umowy jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

II. Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia
§ 13

JEST
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w trybie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

POWINNO BYĆ
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w trybie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana może dotyczyć wszystkich istotnych postanowień umowy pod warunkiem, że nie spowoduje zwiększenia wielkości lub zakresu zamówienia.
3. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:
­ rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia,
­ zmniejszenia zakresu robót z innych przyczyn nieznanych w momencie zawarcia umowy z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia,
­ jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania „siły wyższej”, w tym niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia,
­ Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy,
­ jeżeli wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla zamawiającego,
­ zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
­ gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla zamawiającego ze względu na interes publiczny,
4. Możliwa jest zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, która nie powoduje jego zwiększenia, a będąca robotami zamiennymi, których konieczność wykonania wynikła na podstawie zmian w dokumentacji projektowej nie dających się przewidzieć na etapie jej wykonywania i w chwili zawarcia umowy jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor Snela


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas