OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry–Gmina Śmigiel – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry–Gmina Śmigiel – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz

Data publikacji: 06.07.2009
Termin składania ofert: 14.07.2009 godzina 10:00

Śmigiel: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz
Numer ogłoszenia: 224148 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz, którego inwestorem jest Gmina Śmigiel. Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorki w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. 2. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za organizację i koordynację realizacji zadania w zakresie robót. 3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zweryfikowania dokumentacji projektowej, do kontrolowania jakości robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń. 4. Inspektor Nadzoru będzie współuczestniczył w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. 5. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych minimum 3 razy w tygodniu. 6. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in.: - analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych, - wyegzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji, - zatwierdzenie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy, - sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych, - sprawdzanie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa i certyfikaty, - sprawdzanie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu, - organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy i ich protokołowanie, - weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

dodatkowo powinien uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotować i brać udział w odbiorach gotowych obiektów, - zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne, - uzgodnienie z Wykonawcą rodzaju dokumentacji powykonawczej; sprawdzenie jej i zatwierdzenie. 7. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania. 8. Inspektor Nadzoru zapewni czasowe zastępstwo na cały czas swojej nieobecności tak by uniknąć zwłoki w realizacji zadania - informacja o zastępstwie musi być przedłożona Zamawiającemu pisemnie i zaakceptowana..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. sprawowali nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub-i ogólnospławnej - grawitacyjnej i ciśnieniowej - (budowa, rozbudowa lub przebudowa). b) dysponują osobą - osobami posiadającą - posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - drogowej. wydanymi zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Do potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione

dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). II. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 1) wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie, zawierały, co najmniej: a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługę których dokumenty dotyczą, b. wskazanie podmiotu (odbiorcy), na rzecz którego realizowane były usługi, c. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), d. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie. 2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - drogowej, wydanymi zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty kserokopię uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pok.5..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 5..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: I. Gmina Śmigiel 4 czerwca 2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-07-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas