OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia pn. Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegającej na budowie: budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego, dwóch zbiorników bezodpływowych – w Spławiu

Ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia pn. Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegającej na budowie: budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego, dwóch zbiorników bezodpływowych – w Spławiu

Data publikacji: 01.07.2009
Termin składania ofert: 08.07.2009 godzina 09:00

Numer ogłoszenia: 216018 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 212308 - 2009 data 29.06.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax. 065 5189823.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
• W ogłoszeniu jest: 07.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 5..
• W ogłoszeniu powinno być: 08.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 5..
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.2).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Kryteria oceny wniosku i ich znaczenie
1.Kryterium oceny wniosków i ich znaczenie: ilość wykonanych robót, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia - 100%
2.Sposób ocenienia wniosku a) w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (ilość wykonanych robót, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i wartości minimum 1.000.000,00 zł każda, w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postanowienia o udzielenie zamówienia i potwierdzonych referencjami), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: i/f*a gdzie: i - ilość z badanego wniosku, f - najwyższa ilość z wniosków, a - 100% 3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Opis sposobu przygotowania wniosku
1.Wymagania podstawowe.
1)Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek.
2)Wniosek należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.
3)Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4)Upoważnienie osób podpisujących wniosek do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
6)Wniosek złożony przez Wykonawcę po terminie zostanie zwrócony Wykonawcy nie otwarty.
2.Forma wniosku.
1)Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2)Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
3)Całość wniosku powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
4)Wszystkie zapisane strony wniosku powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
5)Wszelkie miejsca we wniosku, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek.
6)Dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa.
7)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
3.Zawartość wniosku.
1)Kompletny wniosek musi zawierać:
a)wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu,
b)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
d)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt c), Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
e)wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót,
f)stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika bezpośrednio ze złożonego we wniosku odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
g)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
h)pozostałe dokumenty wymienione niniejszym ogłoszeniu.
2)Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie we wniosku spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład wniosku.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas