OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wodypolegającej na budowie: budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego, dwóch zbiorników bezodpływowych - w Spławiu

Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wodypolegającej na budowie: budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego, dwóch zbiorników bezodpływowych - w Spławiu

Data publikacji: 29.06.2009
Termin składania ofert: 07.07.2009 godzina 09:00

Śmigiel: Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegającej na budowie: budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego, dwóch zbiorników bezodpływowych - w Spławiu
Numer ogłoszenia: 212308 - 2009; data zamieszczenia: 29.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegającej na budowie: budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego, dwóch zbiorników bezodpływowych - w Spławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Spławiu polegającej na budowie: BRANŻA BUDOWLANA ¬-budynku stacji wodociągowej - pow. zabudowy 96 m2; kubatura budynku 418 m3, ¬-wiaty pod agregat prądotwórczy - pow. zabudowy 18,318 m2; kubatura 49 m3, ¬-odstojnika wód popłucznych - wymiary zewnętrzne zbiornika 6,4 m x 3,20 m, ¬-zbiornika wyrównawczego - konstrukcja zbiornika stalowa o objętości 100 m3, ¬-dwóch zbiorników bezodpływowych z kręgów betonowych o średnicy 1,5 m - o pow. zabudowy 16,97 m2 każdy, BRANŻA SANITARNO - TECHNOLOGICZNA ¬-pompownie 10 - wymiana pomp głębinowych wraz z orurowaniem, armaturą i głowicami na studniach głębinowych, ¬-urządzenia technologiczne (zestaw aeracji, zestawy filtracyjne, system regeneracji filtra, zestaw hydroforowy pomp II0) - armatura i orurowanie wykonane z nierdzewnej stali kwasoodpornej BRANŻA ELEKTRYCZNA ¬-linii kablowej zasilającej stację uzdatniania wody, ¬-linii kablowej zasilającej i sterującej z odstojnika, wiaty, studni głębinowych, zbiornika wyrównawczego, ¬-podłączenia projektowanego agregatu prądotwórczego, ¬-instalacji elektrycznych stacji uzdatniania wody, ¬-instalacji odgromowej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.21.00.00-2, 45.23.11.00-6, 45.23.21.50-8, 45.23.21.53-9, 45.23.24.30-5, 45.23.24.40-8, 45.25.21.20-5, 45.31.00.00-3, 45.31.70.00-2, 45.33.00.00-9, 45.34.10.00-9, 45.40.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i wartości minimum 1.000.000,00 zł, każda. b) dysponować osobą-osobami posiadającą-posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: -specjalności konstrukcyjno - budowlanej - kierownik budowy -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót, wydanymi zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł. b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł. 4) Za wyjątkiem warunku dotyczącego ilości wykonanych robót odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia wszystkie pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia-nie spełnia (bez znaczenia punktowego)..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 3) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: a) wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i wartości minimum 1.000.000,00 zł, każda. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie oraz wykaz, zawierał, co najmniej: - wskazanie, że Wykonawca składający wniosek w niniejszym postępowaniu realizował roboty których dokumenty dotyczą, - wskazanie podmiotu (odbiorcy), na rzecz którego realizowane były roboty, - wskazanie zakresu robót (przedmiot robót), - wskazanie wartości wykonanych robót - wartość brutto, - wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), - opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie b) wykazu osób oraz dołączenie do wniosku kserokopii uprawnień oraz zaświadczeń, wydanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie) 4) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda: - informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku, w którym posiadają rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł, - polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku) 5) Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1. pkt. 2).a), 2).b) i 2).d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. pkt. 2).c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 6) Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 3).a) i b) oraz 5).2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 5)1.c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku. 7) Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5)., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 6). znajdują odpowiednie zastosowanie. 8) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt. 3) i 4), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których wniosek - oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia: a) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o roboty budowlane oraz wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji, b) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia razem i każdego z osobna, c) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, d) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wysłana do zaproszonych Wykonawców wraz z zaproszeniem do składania ofert..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 5.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich..
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas