OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz

Data publikacji: 17.06.2009
Termin składania ofert: 30.07.2009 godz. 10:00

29/05/2009 S5 Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na roboty budowlane – Procedura otwarta
PL-Śmigiel: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
2009/S 114-164465 z dnia 17 czerwca 2009 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane

Sekcja I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWEGO
Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, Kontakt Urząd Miejski Śmigla, Do wiadomości Agnieszka Purczyńska, PL-64-030 Śmigiel. Tel. +48 655186925. E-mail apurczynska@smigiel.pl. Faks +48 655189823
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.smigiel.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Ofert lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)RODZAJE INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających
Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Roboty budowlane.
Wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Czacz, gmina Śmigiel; powiat kościański; woj. Wielkopolskie.
Kod NUTS: PL417.
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4)Informacja na temat umowy ramowej:
Nie dotyczy
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiot zamówienia stanowi budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Czacz, gmina Śmigiel, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz oraz drogi powiatowej nr 3906 P Czacz – Kościan. Zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 3,113 km, grawitacyjnej 5,397 km, przyłączy 1,388 km oraz 3 przepompowni.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówienia (CPV):
45232410-9, 45100000-8, 45232423-3, 45232440-8, 45310000-3, 45233140-2, 45111200-0, 45232400-6.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie
II.1.8)Podział na części:
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 3,113 km, grawitacyjnej 5,397 km, przyłączy 1,388 km oraz 3 przepompowni.
Szacunkowa wartość bez Vat 7.793.041,00 PLN
II.2.2) Opcje:
Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakończenie 30/06/2010
SEKCJA III: INFORMACJA O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA
III.1.1 Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,5% podanej w ofercie ceny (brutto).
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki finansowania zostały określone we wzorze umowy w § 6.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia:
1)związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o roboty budowlane oraz wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji,
2)wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia razem i każdego z osobna,
3)zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
4)role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
II. Do potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn.zm.)
IV. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. Informację banku lub spółdzielni kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pozycji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą od określonej w pozycji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w ust. 1 i 2, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 17.06.2009 r.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku.
5. Dokumenty i oświadczenia dołączone do ofert składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Potencjał ekonomiczno - finansowy - Wykonawca musi wykazać:
­ dysponowanie własnymi środkami finansowymi i/lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN,
­ iż, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności, na kwotę co najmniej 1.000.000 PLN.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki szczegółowe.
3. Podstawą oceny spełnienia warunków będą przedłożone dokumenty lub oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.III.2.3)Zdolność techniczna:
Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. Informacja o doświadczeniu Wykonawcy. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pozycji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie.
2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wykazanej osoby potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pozycji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, które będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tej osoby. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
3. Dokumenty i oświadczenia dołączone do ofert składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 10 km sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej – grawitacyjnej i ciśnieniowej – (budowa, rozbudowa lub przebudowa) łącznie.
2.Potencjał kadrowy: Wykonawca dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
­ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik budowy,
­ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót,
wydanymi zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki szczegółowe.
4. Podstawą oceny spełnienia warunków będą przedłożone dokumenty lub oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone:
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury:
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
Nie dotyczy.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
Nie dotyczy.
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjne nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRP.AP.341-5/09.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
Data: 30/07/2009 Godzina: 10:00
Dokumenty odpłatne:
Tak.
Podać cenę: 234,24 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew na konto Urzędu Miejskiego Śmigla w Banku Spółdzielczym w Śmiglu nr rachunku 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010 lub wpłata dokonana w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla – godziny otwarcia kasy poniedziałek 8:00-16:00; wtorek – piątek 7:00-14:00.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.07.2009 r. Godzina: 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszenia do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
Nie dotyczy.
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
Warunki otwarcia ofert:
Data: 30.07.2009 r. Godzina: 10:15
Miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, Śmigiel, pok. nr 14
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak.
Sesja otwarcia ofert jest jawna.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Gmina Śmigiel 4 czerwca 2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa na realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE:
VI.3.1)
I. Zamówienie ma zostać realizowane od daty podpisania umowy do 30.06.2010 r.
Natomiast:
1. do 31.12.2009 r. odcinek sieci biegnący w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3906 Czacz - Kościan
2. do 30.06.2010 r. całość zadania
II. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, Pl-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587777. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.
VI.4.2)Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art.179-198) ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. + 48 224587777. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15.06.2009 r. 

Załączniki:

 

 • CZESC I IDW.pdf
 • CZESC II Wzor umowy w sprawie zamowienia.pdf
 • CZESC III Opis przedmiotu zamowienia.zip • Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
  Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
  Autor informacji: Łukasz Szamborski
  Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
  Opublikowany dnia: 2009-06-17
  Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-17
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie


  

  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


   

  Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas