OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu - Dowożenie uczniów do szkół z gminy Śmigiel w roku szkolnym 2009- 2010.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowożenie uczniów do szkół z gminy Śmigiel w roku szkolnym 2009- 2010.

Data publikacji: 16.06.2009
Termin składania ofert: 30.06.2009 godz. 09:00

Śmigiel: Dowożenie uczniów do szkół z gminy Śmigiel w roku szkolnym 2009- 2010
Numer ogłoszenia: 192958 - 2009; data zamieszczenia: 16.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół z gminy Śmigiel w roku szkolnym 2009- 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w roku szkolnym 2009- 2010 (około 188 dni nauki szkolnej) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w ilości 8 szt oraz mikrobusem na terenie miasta i gminy Śmigiel oraz do Kościana w roku szkolnym 2009 -2010, na wyznaczonych trasach o szacunkowej łącznej długości - 163 430,4 km. Zadanie jest podzielone na 7 PAKIETÓW..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2) Spełnią minimalne wymogi : a) posiadają sprawne technicznie autobusy i mikrobus w ilościach niezbędnych do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia : minimum po dwa pojazdy w przypadku PAKIETU I i IV; minimum po jednym autobusie dla PAKIETÓW II, III, V, VI oraz jeden mikrobus dla PAKIETU VII; b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; c) proponowane w ofercie autobusy oraz mikrobus muszą spełniać wymagania dotyczące liczby miejsc pasażerskich; minimalna ilość miejsc jest określona w ust. 3 SIWZ; d) posiadają niezbędne doświadczenie w przewozach osób - udowodnią to poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwie usługi związane z przewozem osób i o wartości zbliżonej do proponowanej w ofercie; warunek ten nie dotyczy PAKIETU VII. Wykonawca składając oferty na więcej niż dwa PAKIETY, udowodni, że wykonał co najmniej dwie usługi, o których mowa wyżej. Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 SIWZ. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22, ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1; w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda złożenia: 2) licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem; 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia: 4) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług związanych z przewozem osób, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; 5) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia autobusów, mikrobusów, jakimi dysponuje wykonawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3, lub/i przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego; w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia: 6) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas