OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi - dotyczy zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 597 000,00 zł

Pytania i odpowiedzi - dotyczy zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 597 000,00 zł

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _Śmigiel, dnia 15.06.2009 r.
WI.BP.341-3/09

Dotyczy: zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 597 000,00 zł

W dniu 10.06.2009 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kontekście jej uzupełnienia o dokumenty niezbędne do określenia zdolności kredytowej i oceny realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej wraz z odwodnieniem na długości 2,8 km”.
Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wyjaśniam:

ŻĄDANE DOKUMENTY:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.
2. Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
a. możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

4. Dokumenty dotyczące inwestycji
Dokumenty formalno-prawne
a. Załącznik nr 7 - Informacja o inwestycji
b. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót (wraz z informacją od właściwego organu administracji o braku sprzeciwu lub oświadczeniem klienta o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ administracji w ustawowym terminie)
c. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja (dla zadań inwestycyjnych, które wymagają wykonania robót budowlanych - zgodnie z ich definicją zawartą w Prawie budowlanym)
d. Zezwolenia/Uzgodnienia środowiskowe (w tym decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska, stosownie do rodzaju inwestycji, w tym: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na emisje, pozwolenia na gospodarowanie odpadami, a dla wybranych inwestycji pozwolenie zintegrowane lub informacja o zaawansowaniu procedury uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego)
e. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji dla których był wymagany (do wglądu).

Dokumenty finansowe
a. Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy, podpisany przez inwestora i inspektora nadzoru (jeżeli występuje)
b. Umowy z wykonawcami inwestycji lub Kosztorysy – w przypadku braku podpisanych umów
c. Umowy lub promesy z innych instytucji finansujących zadanie – w przypadku współfinansowania z innych źródeł
d. Zestawienie aktualnego rzeczowego i finansowego zaawansowanie inwestycji (sporządzone wg faktur i protokołów odbioru) wraz z kopiami faktur, przelewów i protokołów odbioru,
e. Dokument potwierdzający wybór wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – zatwierdzony protokół komisji przetargowej (w przypadku jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

II. ODPOWIEDŹ:

Wymagane dokumenty zostaną przygotowane i udostępnione przez Zamawiającego – bankowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Z poważaniem

Burmistrz Śmigla
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas