OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 597 000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 597 000,00 zł


Śmigiel: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 597 000,00 zł
Numer ogłoszenia: 86623 - 2009; data zamieszczenia: 04.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 597 000,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 597 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej wraz z odwodnieniem na długości 2,8 km. 2) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a. Kwota kredytu 1 597 000,00 złotych (słownie jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), b. Oprocentowanie kredytu - wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M notowanej na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego podpisanie umowy kredytowej w pierwszym okresie odsetkowym i WIBOR 3M notowany na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych okresów odsetkowych oraz marży banku, c. Okres kredytowania - 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty kapitału wraz z odsetkami- wg ustalonego harmonogramu spłat, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do dnia 30.06.2010 r. d. Spłata kapitału w ratach w okresach kwartalnych wg załącznika nr 1, e. Wypłata kredytu nastąpi w następujących transzach 1) TRANSZA I - do dnia 01.08.2009 r. w kwocie - 423.000,00 zł 2) TRANSZA II - do dnia 01.10.2009 r. w kwocie - 1 174.000,00 zł f. Odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego. Odsetki płatne będą do 10 dnia po upływie miesiąca, za który naliczono odsetki. Przy czym odsetki za ostatnią ratę płatną 20.12.2019 r., zostaną uregulowane wraz z ostatnią ratą. g. Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in. blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. h. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ (ust. 11) oraz w Harmonogramie spłat kredytu - Załączniku do Oferty Wykonawcy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: · posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, · posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, · znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, · nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 SIWZ. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a określonych w art. 22, ust. 1 ustawy - na druku stanowiącym załącznik nr 2; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas