OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa materiałów drogowych w 2009 r. do budowy i remontu infrastruktury drogowej w miejscowościach Machcin oraz Śmigiel, ul. Sikorskiego i Kościuszki.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa materiałów drogowych w 2009 r. do budowy i remontu infrastruktury drogowej w miejscowościach Machcin oraz Śmigiel, ul. Sikorskiego i Kościuszki.

Data publikacji: 27.05.2009
Termin składania ofert: 08.06.2009 godz. 9.00

Śmigiel: Dostawa materiałów drogowych w 2009 r. do budowy i remontu infrastruktury drogowej w miejscowościach Machcin oraz Śmigiel, ul. Sikorskiego i Kościuszki
Numer ogłoszenia: 167962 - 2009; data zamieszczenia: 27.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych w 2009 r. do budowy i remontu infrastruktury drogowej w miejscowościach Machcin oraz Śmigiel, ul. Sikorskiego i Kościuszki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa materiałów drogowych w 2009 r. do budowy i remontu infrastruktury drogowej w miejscowościach Machcin oraz Śmigiel, ul. Sikorskiego i Kościuszki. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę materiałów drogowych: a) na budowę chodnika i wjazdów w miejscowości Machcin: · kostka betonowa brukowa prostokątna szara gr. 6 cm - 670 m² · kostka betonowa brukowa prostokątna czerwona gr. 6 cm - 170 m² · kostka betonowa brukowa prostokątna czerwona gr. 8 cm - 150 m² · obrzeże betonowe trawnikowe 20 x 6 - 570 m b) na budowę drogi w miejscowości Śmigiel, ul. Sikorskiego: · kostka betonowa brukowa typu podwójne T/ behaton/domino/ szara gr. 6 cm - 550 m² · kostka betonowa brukowa typu podwójne T/ behaton/domino/ czerwona gr. 6 cm - 100 m² · kostka betonowa brukowa typu podwójne T/ behaton/domino/ czerwona gr. 8 cm - 1 000 m² · kostka betonowa brukowa typu podwójne T/ behaton/domino/ szara gr. 8 cm - 1 650 m² · krawężnik betonowy uliczny 30 x 15 - 600 m · obrzeże betonowe trawnikowe 20 x 6 - 100 m c) na remont chodnika w miejscowości Śmigiel, ul. Kościuszki: · kostka betonowa brukowa typu starobruk/clasico/nostalit szara gr. 6 cm - 600 m² · kostka betonowa brukowa typu starobruk/clasico/nostalit grafit gr. 6 cm - 50 m² · kostka betonowa brukowa typu starobruk/clasico/nostalit czerwona gr. 8 cm - 70 m² · krawężnik betonowy uliczny 30 x 15 - 320 m · obrzeże betonowe trawnikowe 20 x 6 - 100 m 3) Miejsce dostaw materiałów drogowych: Machin oraz Śmigiel, ul. Sikorskiego i Kościuszki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: · posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, · posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, · znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, · nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.6 SIWZ. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22, ust. 1 ustawy - na druku stanowiącym załącznik nr 1; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas