OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. " Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.00,00 zł"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. " Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.00,00 zł"

Data publikacji: 09.04.2009
Termin składania ofert: 20.05.2009

Śmigiel: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.000,00 zł
Numer ogłoszenia: 98862 - 2009; data zamieszczenia: 09.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.000,00 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 950 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo. 2.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a)Kwota kredytu 2.950.000,00 złotych (słownie dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), b)Oprocentowanie kredytu - wg zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce referencyjnej WIBOR 3M (na ostatni dzień roboczy miesiąca, za który mają być płacone odsetki) powiększonej o stałą marżę banku, c)Okres kredytowania 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty kapitału wg ustalonego harmonogramu spłat, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do dnia 30.03.2010 r., d)Spłata kapitału w ratach w okresach kwartalnych, e)Wypłata kredytu nastąpi w następujących transzach, 1)TRANSZA I - do dnia 26.06.2009 r. w kwocie - 530.000,00 zł, 2) TRANSZA II - do dnia 01.07.2009 r. w kwocie - 470.000,00 zł, 3)TRANSZA III - do dnia 01.08.2009 r. w kwocie -480.000,00 zł, 4) TRANSZA IV - do dnia 01.09.2009 r. w kwocie - 410.000,00 zł 5) TRANSZA V - do dnia 01.10.2009 r. w kwocie - 470.000,00 zł, 6) TRANSZA VI - do dnia 01.11.2009 r. w kwocie - 590.000,00 zł, f)Odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego.g)Odsetki płatne będą do 10 dnia po upływie miesiąca, za który naliczono odsetki, h)Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. i) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ oraz w Harmonogramie spłat kredytu - Załącznik do Oferty Wykonawcy.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 126.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2)Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa: 1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a określonych w art. 22, ust. 1 ustawy;2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pokój nr 5..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Śmigiel 17 marca 2009 r. od Instytucji Pośredniczącej otrzymała potwierdzenie przyznania dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel..

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas