OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. zabezpieczenia prewencyjne części renesansowej zabytkowego zamku w Prochowicach, ulica Kopernika 1, powiat legnicki, woj. dolnośląskie.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. zabezpieczenia prewencyjne części renesansowej zabytkowego zamku w Prochowicach, ulica Kopernika 1, powiat legnicki, woj. dolnośląskie.

Data publikacji: 12.03.2009
Termin składania ofert: 20.03.2009

Śmigiel: Zabezpieczenia prewencyjne części renesansowej zabytkowego zamku w Prochowicach, ulica Kopernika 1, powiat legnicki, woj. dolnośląskie
Numer ogłoszenia: 59888 - 2009; data zamieszczenia: 12.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Danuta i Adam Wawrzyniak , ul. Leszczyńska 45, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180145, 602 327771, faks 065 5180956.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: produkcja odziezy damskiej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenia prewencyjne części renesansowej zabytkowego zamku w Prochowicach, ulica Kopernika 1, powiat legnicki, woj. dolnośląskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - odbudowa stropów nad II piętrem w części renesansowej zamku w celu zabezpieczenia prewencyjnego ścian poddasza i więźby dachowej oraz budowa nowej ściany usztywniającej, wydzielającej klatkę schodową na poddaszu i podpierającej strop nad II piętrem, - budowa monolitycznej klatki schodowej prowadzącej na poddasze, łączącej wszystkie kondygnacje tej części obiektu z jednoczesnym skotwieniem przylegających do klatki schodowej ścian w obiekcie zamku w Prochowicach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.54-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 04.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp).: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i której wartość wynosiła przynajmniej 400 000,- zł. (dotyczy wykonania jednej roboty w ramach jednej umowy); b) dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają: - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 400 000,- zł. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia (bez znaczenia punktowego), za wyjątkiem warunku dotyczącego ilości wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (zaliczone zostaną roboty o wartości brutto min. 400 000,- zł każda). Ocena ta zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wymagane warunki. 3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kryteria oceny wniosków i znaczenie tych kryteriów: - kryterium wykonanych robót (wskaźnik WA) - 100% 2) Sposób ocenienia wniosków: - w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (ilość wykonanych robót), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: WA = (i : f) x 100 % x 100 pkt. gdzie: i - ilość z badanego wniosku, f - najwyższa ilość z wniosków, 100 % - znaczenie kryterium wykonanych robót 100 - wskaźnik stały 3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 4) Do składania ofert zostanie zaproszonych pięciu Wykonawców, których złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu uzyskają najwyższą ocenę. 5) W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwóch lub kilku Wykonawców o kolejności decydować będzie ilość zrealizowanych robót konserwacyjnych wykonanych na obiektach zabytkowych bez względu na ich wartość. W związku z tym w załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykazie wykonanych robót oprócz robót o wartości min. 400 000,- zł. należy dodatkowo uwzględnić roboty o wartościach niższych niż 400 000,- zł. Jednocześnie do przedmiotowego Wykazu muszą być załączone dokumenty potwierdzające, że wykonane roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót itp.).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i której wartość (cena brutto) wynosi przynajmniej 400 000,- zł. (dot. wykonania roboty w ramach jednej umowy), z podaniem ich wartości, przedmiotów oraz dat i miejsc wykonania. Wykaz ten powinien zawierać również roboty określone w ust. 4, pkt 5 niniejszego rozdziału. Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru robót itp.) potwierdzające, że wykazane roboty te zostały wykonane należycie. 4. Dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksera, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, takich uprawnień i odbytej praktyki oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. - W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5. Polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 400 000,- zł. - Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 ze zm.). - Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; poświadczone przez Wykonawcę. - W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania i wspólnie spełniali pozostałe warunki określone w ogłoszeniu. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w ust. 1i 2, pozostałe dokumenty Wykonawcy składają wspólnie. Do wniosku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oznacza to, że musi ono jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi oraz precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi wykazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba). Dokument ten wylicza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać. - Wykonawca zainteresowany zamówieniem publicznym, zobowiązany jest złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Danuta i Adam Wawrzyniak, ul. Leszczyńska 45, 64-030 Śmigiel.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Danuta i Adam Wawrzyniak, ul. Leszczyńska 45, 64-030 Śmigiel.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie dofinansowany w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe priorytet 1 Ochrona zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas