OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i Odpowiedź do zadania "Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo" zamieszczone do 23.02.2009 r.

Pytanie i Odpowiedź do zadania "Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo" zamieszczone do 23.02.2009 r.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 5 lutego 2009 r.
JRP.AP.341-1/09


Dotyczy przetargu pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo”


W dniu 3 lutego 2009 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam:


PYTANIE

1. Czy opłata za przyłączenie szafek sterowniczych do sieci elektroenergetycznej ENEA w związku z umowa nr RD-5/2007/III/842, RD-5/2007/V/728, RD-5/2007/V/748 (brakuje umowy w projekcie budowlanym na przyłączenie szafek w Bruszczewie) ponosi UG Śmigiel, czy wykonawca?
2. Czy w związku z zapisem w „Opisie wykonawczym” dotyczącym przepompowni w Bruszczewie wymagane będzie wykonanie oświetlenia terenu przepompowni? Brakuje pozycji kosztorysowej dotyczącej tego zapisu.
3. Czy zapis w „Opinie i uzgodnienia” dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pkt 1.b dotyczy tylko Bruszczewa? Czy nadzór archeologiczny nie powinien być ujęty w kosztorysie ofertowym?
4. Kto ponosi opłaty za „użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa” zawarte w uzgodnieniach nr RO EUM-433/Uz/106/58/07 ?
5. Czy w kosztorysie ślepym na Bruszczewo poz. 02 05, 02 06 oraz 02 07 jest prawidłowo podana średnica studni fi 2500? Brakuje jej w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.
6. Czy w związku z faktem, iż część dróg stanowi własność Starostwa Powiatowego w Kościanie konieczne będzie sporządzenie projektu organizacji ruchu?
7. W kosztorysie ślepym na Bruszczewo nie występuje pozycja dotycząca zajęcia pasa drogowego. Czy wobec tego nie ma zajęcia pasa? Jeżeli jest to proszę o podanie obmiaru.
8. W kosztorysie ślepym na Bruszczewo nie ma obsługi geodezyjnej za przyłącze oraz obsługi geodezyjnej liniowej. Czy nie będzie ono wymagane?
9. W SIWZ w rozdz. 2 pkt. 2.2 inwestycja przewiduje wykonanie przez wykonawcę przeglądu kanalizacji kamerą, natomiast brakuje poz. kosztorysowej dotyczącej tej części zamówienia. Czy będzie ono wymagane? Proszę o podanie obmiaru.
10. W Przysiece pomiędzy ul. Piaskową a Przemysłową występuje nawierzchnia z kostki betonowej. W kosztorysie ślepym jest rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50x7, natomiast brakuje pozycji dotyczącej rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej.
11. Jak należy rozumieć zapis w poz. kosztorysowej na 109 na Przysiekę Polską: „pompowanie wody z wykopu – przyjęto wstępnie 500 m-g – rozliczenie wg dziennika pompowania” skoro umowa stanowi rozliczenie za wykonanie zadania w postaci wynagrodzenia ryczałtowego?

ODPOWIEDŹ

1. Opłata za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. stanowi koszt Zamawiającego. Jednakże podłączenie przepompowni wraz z szafkami sterowniczymi do złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP wykonanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. jest kosztem Wykonawcy.
2. Wykonanie oświetlenia przepompowni w Bruszczewie nie stanowi przedmiotu zamówienia.
3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie uzgadniając decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w:
a. Przysiece Polskiej – decyzja nr BUA 7331/20/05
b. Bruszczewie i Starym Bojanowie – decyzja nr BUA 7331/21/05 i WI.AP.7331-66/07
uzgodnił, iż prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. W związku z powyższym Wykonawca dokonując kalkulacji przedmiotu zamówienia musi uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego.
4. Powołując się na uzgodnienia z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rejonowy Oddział w Lesznie nr RO EUM-433/Uz/106/58/07 (dotyczy Bruszczewa) i RO EUM-433/Uz/106/80/07 (dotyczy Przysieki Polskiej) do obowiązków Wykonawcy należy:
a. zawiadomienie Rejonowego Oddziału w Lesznie o terminie rozpoczęcia robót
b. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przekroczenia cieku wraz z określeniem powierzchni zajmowanej przez urządzenie.
Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa będzie ponosić Zamawiający.
5. W kosztorysie ślepym dotyczącym Bruszczewa, pozycje będące w grupie 02 dotyczą przepompowni, której średnica, zgodnie z dokumentacją projektową to Ø 2000 mm. W związku z powyższym w kosztorysie ślepym (przedmiar) należy dokonać zmian zapisów w pozycjach:
a. 02 05 jest podana średnica Ø 2500 mm winno być 2000 mm,
b. 02 06 jest podana średnica Ø 2500 mm winno być 2000 mm,
c. 02 07 jest podana średnica Ø 2500 mm winno być 2000 mm,
W przypadku nie dokonania powyższej zmiany w formularzu kosztorysu ofertowego Zamawiający przyjmie, iż do ustalenia ceny zamówienia uwzględniona została średnica Ø 2000 mm.
6. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział 17 pkt. 3b Wykonawca będzie musiał przygotować projekt organizacji ruchu zarówno na drogach będących w zarządzie Gminy Śmigiel i Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
7. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział 17 pkt. 3b zajęcie pasa drogowego będzie stanowić koszt Wykonawcy. Zamawiający nie jest wstanie podać obmiaru gdyż nie zna harmonogramu i technologii wykonywania robót budowlanych Wykonawcy.
8. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział 17 pkt. 3i koszt obsługi geodezyjnej wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty.
9. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział 2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania przeglądu całości zrealizowanej kanalizacji kamerą z zapisem spadków chwilowych, odległości, zdjęć miejsc charakterystycznych z podaniem daty i godziny wykonania wraz z udokumentowaniem tego w formie zapisu video na płycie CD lub DVD.
10. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział 17 pkt. 3j cena oferty ma obejmować koszt odtworzenia nawierzchni w pasie prowadzonych robót budowlanych, do stanu sprzed rozpoczęcia prac zgodnie z wydanymi decyzjami.
11. Koszt pompowania wody z wykopu Wykonawca musi skalkulować tak, aby pokrywała ona wykonanie całości zadania za cenę brutto podaną w ofercie.
Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas