OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o przetargu: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścikeów, Przysieka Polska i Bruszczewo, ogłoszenie zamieszczone do 16.02.2009 r.

Ogłoszenie o przetargu: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścikeów, Przysieka Polska i Bruszczewo, ogłoszenie zamieszczone do 16.02.2009 r.

Data publikacji: 04.02.2009
Termin składania ofert: 16.02.2009 godz. 10

Śmigiel: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo
Numer ogłoszenia: 16790 - 2009; data zamieszczenia: 04.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo, którego inwestorem jest Gmina Śmgiel. Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorki w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. Szczegółowy opis obowiązków Inspektora Nadzoru został zawarty w SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: a) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 4 lutego 2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. sprawowali nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej - grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej, o łącznej długości co najmniej 3 km. b) dysponują osobą-osobami posiadającą-posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wymienione w SIWZ warunki..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem techniczym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: 1) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 4 lutego 2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. sprawował nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej, o łącznej długości co najmniej 3 km z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót budowlanych przez wskazane osoby, w specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel; koszt przekazania SIWZ Wykonawcy w wersji papierowej to 17,34 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Śmigiel 26 maja 2008 r. złożyła wniosek w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności Projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel (przedmiotowe zadanie stanowi część Projektu), w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. W chwili obecnej wniosek poddawany jest ocenie merytorycznej II stopnia..

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas