OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo.

Data publikacji: 09.01.2009
Termin składania ofert: 23.02.2009 godzina 10:00

Śmigiel: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo
Numer ogłoszenia:  2009/S 5-005683; data zamieszczenia: 09.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w Przysiece Polskiej i Bruszczewie, gmina Śmigiel. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z kanałami bocznymi, zakończonymi studzienkami kanalizacyjnymi oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Przysieka Polska, wzdłuż drogi powiatowej nr 3906 P Czacz - Kościan (zabudowania położone są po obu stronach drogi) oraz rejon ulic: Bruszczewskiej, Przemysłowej i Piaskowej. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: - grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur PVC klasy S o średnicy 200 mm i długości 2.900 m, ­- 66 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1.200 mm (przykryte włazem żeliwnym typu ciężkiego), ­- 116 podłączeń z rur PVC klasy S o średnicy 160 mm i długości łącznej 723 m zakończonych przy granicy posesji studzienką kanalizacyjną tworzywową o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym przejezdnym (przejścia poprzeczne przez drogę gdzie występuje nawierzchnia asfaltowa należy wykonać metodą przewiertu), ­- 3 szt. przepompowni strefowych - 1 szt. o średnicy 1.600 mm, 1 szt. o średnicy 1.500 mm i 1 szt. o średnicy 1.200 mm - z polimerobetonu z pompami zatapialnymi wraz z układem sterującym zapewniającymi bezobsługową, w pełni automatyczną prace przepompowni, ­- rurociągów tłocznych PE PN 10 o średnicy 90 mm i długości 479 m oraz o średnicy 110 mm i długości 740 m, ­- wycinkę drzew znajdujących się w pasie prowadzenia robót budowlanych; po uzyskaniu koniecznych decyzji, ­- przeglądu całości zrealizowanej kanalizacji kamerą z zapisem spadków chwilowych, odległości, zdjęć miejsc charakterystycznych z podaniem daty i godziny wykonania wraz z udokumentowaniem tego w formie zapisu video na płycie CD lub DVD. 2.2 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wzdłuż drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska z kanałami bocznymi (zabudowania położone są po obu stronach drogi) i przepompownią ścieków w miejscowości Bruszczewo oraz rurociągiem tłocznym z przepompowni do studni rozprężnej zlokalizowanej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Koszanowie. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: - grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur PVC klasy S o średnicy 200 mm i długości 367 m, ­- grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur PVC klasy S o średnicy 315 mm i długości 556 m, ­- 7 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1.000 mm (przykryte włazem żeliwnym typu ciężkiego), ­- 7 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1.200 mm (przykryte włazem żeliwnym typu ciężkiego), ­- 4 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1.500 mm (przykryte włazem żeliwnym typu ciężkiego), ­- 12 studni kanalizacyjnych o średnicy 425 mm (przykryte włazem żeliwnym typu ciężkiego), ­- 30 podłączeń z rur PVC klasy S o średnicy 160 mm i długości 163,5 m zakończonych przy granicy posesji studzienką kanalizacyjną tworzywową o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym przejezdnym (przejścia poprzeczne przez drogę gdzie występuje nawierzchnia asfaltowa należy wykonać metodą przewiertu), ­- 1 szt. przepompowni strefowej o średnicy 2.000 mm z polimerobetonu z pompami zatapialnymi wraz z układem sterującym zapewniającymi bezobsługową, w pełni automatyczną pracę przepompowni, ­- rurociągu tłocznego PE PN 10 o średnicy 160 mm i długości 3.081 m łączący przepompownię PSI z projektowaną komorą rozprężną na terenie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, ­- rurociągu tłocznego PE PN 10 o średnicy 160 mm i długości 44 m - odcinek od studni rozprężnej do węzła W37, ­- studni rozprężnej SR 1 o średnicy 1.000 mm firmy ROMOLD lub równoważnej do której wlot z rurociągu ciśnieniowego z Bruszczewa określa przedmiotowa dokumentacja projektowa, a rzędna osi wlotu rurociągu ciśnieniowego o średnicy 125 mm doprowadzającego ścieki z miejscowości Czacz to 70,02 m n.p.m, ­- studni rozprężnej SR 2 o średnicy 1.000 mm firmy ROMOLD lub równoważnej, ­- wycinkę drzew znajdujących się w pasie prowadzenia robót budowlanych; po uzyskaniu koniecznych decyzji, ­- przeglądu całości zrealizowanej kanalizacji kamerą z zapisem spadków chwilowych, odległości, zdjęć miejsc charakterystycznych z podaniem daty i godziny wykonania wraz z udokumentowaniem tego w formie zapisu video na płycie CD lub DVD. Wymieniony przedmiot zamówienia dotyczy budowy: 1. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi: ­od przepompowni PSI przez studnie S1, S12 i kolejne do studni rozprężnej SR2 zlokalizowanej w Bruszczewie, przy nieruchomości, ul. Przysiecka 4, od przepompowni PSI przez studnię S1 do studni S11. 2. Przepompowni PS1 zlokalizowanej na działce nr 198 na 3 w Bruszczewie, 3. 2 studni rozprężnych SR1 (Bruszczewo) i SR 2 (oczyszczalnia ścieków w Koszanowie), 4. Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od przepompowni PSI do studni rozprężnej SR 1 zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Koszanowie 5. Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od studni rozprężnej SR 2 do węzła W37 wraz z zaślepieniem rurociągu ciśnieniowego. Opisany zakres przedmiotu zamówienia stanowi część całości zadania pn. Kanalizacja sanitarna z przepompowniami ścieków, Bruszczewo - Stare Bojanowo, Gmina Śmigiel. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do: ­- 15 czerwca 2009 r. odcinek od studni S40 w Przysiece Polskiej do studni zaworowej Sz 2 w Bruszczewie, ­- 15 lipca 2009 r. odcinek od węzła W37 w Bruszczewie do studni rozprężnej SR2 przy oczyszczalni ścieków w Koszanowie, ­- 15 listopada 2009 r. całość zadania..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-0, 45.23.24.00-0, 45.23.24.10-0, 45.23.24.23-0, 45.23.24.40-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 9 stycznia 2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości co najmniej 5 km. b) dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek. Informacja musi potwierdzać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł; informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, b) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniania będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku. 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wymienione w SIWZ warunki..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem techniczym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: 1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 9 stycznia 2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości co najmniej 5 km z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby, w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek. Informacja musi potwierdzać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł; informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, 2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w ust. 3, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego podany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763)..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel; koszt przekazania SIWZ Wykonawcy w wersji papierowej to 320,16 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel; pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Śmigiel 26 maja 2008 r. złożyła wniosek w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności Projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel (przedmiotowe zadanie stanowi część Projektu), w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. W chwili obecnej wniosek poddawany jest ocenie merytorycznej II stopnia..

 

 

 

 

 

 

 • Pytanie i odpowiedz 1
 • Pytanie i odpowiedź 2 
 • Pytanie i odpowiedz 3
 • Pytanie i odpowiedź 4
 • Pytanie i odpowiedź 5
 • Pytanie i odpowiedź 6
 • Pytanie i odpowiedź 7
 • Pytanie i odpowiedź 8
 • Pytanie i odpowiedź 9
 • Pytanie i odpowiedź 10
 •  
 •  
  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
  Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
  Autor informacji: Łukasz Szamborski
  Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
  Opublikowany dnia: 2009-01-09
  Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-22
  Ilość zmian wpisu: 10 - pokaż poprzednie wersje


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie


  

  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


   

  Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas