OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leszczyńskiej w miejscowościach Śmigiel i Nietążkowo oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Śmigiel.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leszczyńskiej w miejscowościach Śmigiel i Nietążkowo oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Śmigiel.

Data publikacji: 14.08.2008
Termin składania ofert: 25.08.2008

Śmigiel: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leszczyńskiej w miejscowościach Śmigiel i Nietążkowo oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Śmigiel
Numer ogłoszenia: 190302 - 2008; data zamieszczenia: 14.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leszczyńskiej w miejscowościach Śmigiel i Nietążkowo oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Śmigiel.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leszczyńskiej w miejscowościach Śmigiel i Nietążkowo: - montaż: 27 słupów żelbetowych, przewodów oświetleniowych o łącznej długości 1 383 m, 14 opraw oświetleniowych, szafki oświetleniowej ulicznej wraz z zegarem astronomicznym. 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Śmigiel: - Śmigiel, ul. Łepkowicza: dobudowa przewodu oświetleniowego o dł. 164 m, montaż 5-iu słupów wirowanych oraz zabudowa 3 opraw ulicznych; - Śmigiel, ul. Osiedle: dobudowa przewodu oświetleniowego o dł. 75 m, montaż 2-óch słupów wirowanych oraz zabudowa 1 oprawy ulicznej; - Śmigiel, ul. Broniewskiego/ ul. Słowackiego 4: dobudowa przewodu oświetleniowego o dł. 40 m, montaż 1-ego słupa żelbetowego oraz zabudowa 1 oprawy ulicznej; - Wonieść (przy drodze do Sanatorium): dobudowa przewodu oświetleniowego o dł. 12 m, montaż 1-ego słupa żelbetowego oraz zabudowa 1 oprawy ulicznej; - Robaczyn, przy budynku nr 8: dobudowa przewodu oświetleniowego o łącznej dł. 168 m, montaż 1-ego słupa wirowanego oraz zabudowa 1 oprawy ulicznej; - Robaczyn, przy budynku nr 23a: dobudowa przewodu oświetleniowego o dł. 16 m, montaż 1-ego słupa żelbetowego oraz zabudowa 1 oprawy ulicznej; - Robaczyn, przy budynku nr 26: dobudowa przewodu oświetleniowego o dł. 10 m, montaż 1-ego słupa żelbetowego oraz zabudowa 1 oprawy ulicznej; - Karmin, droga przy budynku nr 33: dobudowa przewodu oświetleniowego o łącznej dł. 137 m, montaż 3-ech słupów żelbetowych oraz zabudowa 2-óch opraw ulicznych; - Karśnice, przy drodze w kierunku Wielichowa: dobudowa przewodu oświetleniowego o dł. 83 m, montaż 2-óch słupów żelbetowych oraz zabudowa 1 oprawy ulicznej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do wniosku. 3) Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. 4) Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z zaproszenia do składania ofert. 5) Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia - nie spełnia (bez znaczenia punktowego), za wyjątkiem warunku dotyczącego ilości wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (zaliczone zostaną roboty, które dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego - przynajmniej dwóch i o wartości brutto minimum 200 tys. zł. każda). 2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kryteria oceny wniosków i znaczenie tych kryteriów: - Kryterium wykonanych robót - 100% 2) Sposób ocenienia wniosków - w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (ilość wykonanych robót), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: WA = (i : f) x 100 % x 100 pkt. gdzie: WA - kryterium wykonanych robót i - ilość z badanego wniosku f - najwyższa ilość z wniosków, 100% - znaczenie kryterium wykonanych robót 100 - wskaźnik stały 3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 4) Do składania ofert zostanie zaproszonych pięciu wykonawców, których złożone wnioski uzyskają najwyższą ocenę. 5) W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwóch lub kilku wykonawców o kolejności decydować będzie suma wartości wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (minimum 200 tys. zł. każda).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót które dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego i o wartości brutto minimum 200 tys. zł. każda. Wykaz winien zawierać informacje: zakres i rodzaj zamówienia, całkowitą wartość brutto, daty i miejsce wykonania, nazwę zamawiającego. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie; potwierdzenie należytego wykonania robót wystarczy dołączyć do minimum dwóch zadań. 4) dokumentów stwierdzających, że osoba, która będzie uczestniczyć w zamówieniu, posiada wymagane uprawnienia: - kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. - Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87 poz. 605). Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; poświadczone przez wykonawcę. - W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z wymaganymi dokumentami musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. - W przypadku kiedy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania i wspólnie spełniali pozostałe warunki określone w ogłoszeniu. Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w pkt. 1 i 2; pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie. Do wniosku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oznacza to, że musi ono jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi oraz precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi wykazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba). Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać. Wobec spółki cywilnej biorącej udział w przetargu będą stosowane przepisy art.23 ustawy. Artykuł ten mówi o konieczności ustanowienia pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 4..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2008-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas