OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - wykonanie dywaników asfaltowych w ulicach Osiedle i Iwaszkiewicza w Śmiglu.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - wykonanie dywaników asfaltowych w ulicach Osiedle i Iwaszkiewicza w Śmiglu.

Data publikacji: 04.08.2008
Termin składania ofert: 26.08.2008

Śmigiel: Wykonanie dywaników asfaltowych w ulicach Osiedle i Iwaszkiewicza w Śmiglu
Numer ogłoszenia: 180249 - 2008; data zamieszczenia: 04.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dywaników asfaltowych w ulicach Osiedle i Iwaszkiewicza w Śmiglu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: - ul. Osiedle : ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4 cm na długości 425 m, co stanowi 2 592,50 m² powierzchni; - ul. Iwaszkiewicza : ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4 cm na odcinku o długości 160 m, co stanowi 976,00 m²

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1i 2 ustawy, 2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.6 SIWZ. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a określonych w art. 22, ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) dokumentów stwierdzających, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg i ulic wraz z aktualnymi dokumentami stwierdzającymi jej przynależność do izby inżynierów budownictwa. - Warunki aktualnego dokumentu spełnia również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. - Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie. - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605). - Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; poświadczone przez wykonawcę. UWAGA: W przypadku kiedy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania i wspólnie spełniali pozostałe warunki określone w SIWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w ust. 6 pkt 1, 2; pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie. Do oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oznacza to, że musi ono jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi oraz precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi wykazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba). Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2008-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas