OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów do budowy infrastruktury wodociągowej w gminie Śmigiel; "Budowa sieci wodociągowej Stara Przysieka Pierwsza - Wonieść wraz z przyłączami wodociągowymi w Gniewowie"

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów do budowy infrastruktury wodociągowej w gminie Śmigiel; "Budowa sieci wodociągowej Stara Przysieka Pierwsza - Wonieść wraz z przyłączami wodociągowymi w Gniewowie"

Data publikacji: 01.08.2008
Termin składania ofert: 12.08.2008

Śmigiel: Dostawa materiałów do budowy infrastruktury wodociągowej w Gminie Śmigiel - Budowa sieci wodociągowej Stara Przysieka Pierwsza - Wonieść wraz z przyłączami wodociągowymi w Gniewowie
Numer ogłoszenia: 178064 - 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax 065 5189823.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do budowy infrastruktury wodociągowej w Gminie Śmigiel - Budowa sieci wodociągowej Stara Przysieka Pierwsza - Wonieść wraz z przyłączami wodociągowymi w Gniewowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Śmigiel według asortymentów i ilości określonych w Formularzach cenowych - PAKIET I i II
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.86.25.00-7, 28.86.30.00-9, 29.13.11.60-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 3) Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. 4) Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 5) Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia - nie spełnia (bez znaczenia punktowego).
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie składane jest wspólnie, podpisane przez Pełnomocnika), 2) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda złożenia: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: - wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i wartości minimum 100 tys. zł. Wykaz winien zawierać informacje: zakres i rodzaj zamówienia, całkowita wartość brutto, daty i miejsce wykonania, nazwę zamawiającego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, 4) Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6) Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; poświadczone przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pok. nr 6.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa rur wodociągowych wraz z kształtkami PVC i PE - PAKIET I.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur wodociągowych wraz z kształtkami z PVC i PE przeznaczona do budowy sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Śmigiel według asortymentów i ilości określonych w Formularzach cenowych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.86.25.00-7, 28.86.30.00-9, 29.13.11.60-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa armatury i kształtek wodociągowych oraz pozostałych materiałów instalacyjnych - PAKIET II.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury i kształtek wodociągowych oraz pozostałych materiałów instalacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Śmigiel według asortymentów i ilości określonych w Formularzach cenowych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.86.25.00-7, 28.86.30.00-9, 29.13.11.60-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2008-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas