OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół z gminy Śmigiel w roku szkolnym 2008 - 2009

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół z gminy Śmigiel w roku szkolnym 2008 - 2009

Data publikacji: 23.06.2008
Termin składania ofert: 04.07.2008

Śmigiel: Dowożenie uczniów do szkół z gminy Śmigiel w roku szkolnym 2008 - 2009
Numer ogłoszenia: 137225 - 2008; data zamieszczenia: 23.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax 065 5189823.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół z gminy Śmigiel w roku szkolnym 2008 - 2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w roku szkolnym 2008 - 2009. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w ilości 8 szt. oraz mikrobusem na terenie miasta i gminy Śmigiel oraz do Kościana w roku szkolnym 2008 - 2009, na wyznaczonych trasach o szacunkowej łącznej długości - 158 054,2 km.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 19.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2) Spełnią minimalne wymogi : a) zatrudniają lub zatrudnią kierowców posiadających wymagane uprawnienia do przewozu osób; b) posiadają sprawne technicznie autobusy i mikrobus w ilościach niezbędnych do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia : minimum po dwa pojazdy w przypadku PAKIETU I i IV; minimum po jednym autobusie dla PAKIETÓW II, III, V, VI oraz jeden mikrobus dla PAKIETU VII; c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; d) proponowane w ofercie autobusy oraz mikrobus muszą spełniać wymagania dotyczące liczby miejsc pasażerskich; minimalna ilość miejsc jest określona w ust. 3 SIWZ; e) posiadają niezbędne doświadczenie w przewozach osób - udowodnią to poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwie usługi związane z przewozem osób i o wartości zbliżonej do proponowanej w ofercie; warunek ten nie dotyczy PAKIETU VII. Oznacza to, że wykonawca składając oferty na więcej niż dwa PAKIETY, udowodni, że wykonał co najmniej dwie usługi, o których mowa wyżej. Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 SIWZ. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22, ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1; - w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda złożenia: 2) licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem; 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia: 4) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług związanych z przewozem osób, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; 5) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia autobusów, mikrobusów, jakimi dysponuje wykonawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3; 6) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dotyczy uprawnień kierowców wykonawcy do przewozu osób); - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia: 7) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I - Szkoła Śmigiel.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Śmiglu w roku szkolnym 2008 - 2009. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych 2 autobusami na wyznaczonych trasach o szacunkowej łącznej długości - 27 496 km..
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.06.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - Szkoła Bronikowo.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bronikowie w roku szkolnym 2008 - 2009. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusem na wyznaczonych trasach o szacunkowej łącznej długości - 20 151 km.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.06.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III - Szkoła Stare Bojanowo.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Starym Bojanowie w roku szkolnym 2008 - 2009. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusem na wyznaczonych trasach o szacunkowej łącznej długości - 28 968 km.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.06.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV - Szkoła Czacz.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czaczu w roku szkolnym 2008 - 2009. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych 2 autobusami na wyznaczonych trasach o szacunkowej łącznej długości - 35 040 km.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.06.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V - Szkoła Stara Przysieka Druga.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej w roku szkolnym 2008 - 2009. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusem na wyznaczonych trasach o szacunkowej łącznej długości - 31 348 km.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.06.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI - Szkoła Kościan.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w roku szkolnym 2008 - 2009. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusem na wyznaczonych trasach o szacunkowej łącznej długości - 8 188 km.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.06.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII - Mikrobus.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów mikrobusem na terenie gminy Śmigiel w związku z ich dowożeniem do Zespołu Szkół Specjalnych w Koscianie w roku szkolnym 2008 - 2009. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych mikrobusem na wyznaczonych trasach o szacunkowej łącznej długości - 6 863,2 km.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.06.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas