OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

Data publikacji: 19.05.2008
Termin składania ofert: 30.05.2008

Śmigiel: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego
Numer ogłoszenia: 104867 - 2008; data zamieszczenia: 19.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax 065 5189823.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.350 000,- zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej w Śmiglu o poj. 400 m³. 2) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: - Przedmiot zamówienia objęty jest planowaną pomocą w formie dopłat do odsetek od kredytu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwanego dalej Funduszem. - Kwota kredytu 1 350 000,- złotych ( słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). - Oprocentowanie kredytu - wg zmiennej stopy procentowej, opartej o stopę redyskontową weksli NBP, określoną przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszaną obwieszczeniem Prezesa NBP, pomnożonej przez wskaźnik określony w ofercie wykonawcy (Banku). - Zmiana oprocentowania kredytu nastąpi automatycznie w wyniku zmiany stopy redyskontowej weksli, której wysokość określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. - Fundusz będzie dopłacać do oprocentowania kredytu w wysokości stanowiącej 0,7 stopy redyskonta weksli NBP, nie więcej jednak niż do wysokości połowy faktycznego oprocentowania kredytu. Fundusz będzie dopłacał Zamawiającemu część odsetek od kredytu, zapłaconych przez Zamawiającego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wykonawca przedłoży Funduszowi rozliczenie należnych dopłat. - Okres kredytowania nie może przekroczyć 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty kapitału wg ustalonego harmonogramu spłat, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do dnia 27.02.2009 r. - Wypłata kredytu nastąpi w dwóch transzach: 1) TRANSZA I - do dnia 15.09.2008 r. w kwocie - 675 000,- zł 2) TRANSZA II - do dnia 15.12.2008 r. w kwocie - 675 000,- zł. - Kwota kredytu nie przekroczy 80% rzeczywistych kosztów realizowanego przedsięwzięcia. - Spłata kapitału w okresach kwartalnych. - Odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego. - Odsetki płatne będą do 10 dnia po upływie miesiąca, za który naliczono odsetki (miesięczna płatność dotyczy odsetek wynikających z oprocentowania kredytu, wraz z uwzględnieniem dopłat Funduszu). - Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. - Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ (ust. 11) oraz w Harmonogramie spłat kredytu - załączniku do Oferty Wykonawcy. - Warunkiem zawarcia umowy kredytowej z wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, będzie zawarcie umowy pomiędzy Funduszem i wykonawcą w sprawie udzielenia dopłat do oprocentowania kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1i 2 ustawy. 2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.6 SIWZ. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a określonych w art. 22, ust. 1 ustawy - na druku stanowiącym załącznik nr 1; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2008-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas