OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) w 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) w 2008 r.

Data publikacji: 17.03.2008
Termin składania ofert: 26.03.2008

Śmigiel: Dostawa materiałów instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) w 2008 r.
Numer ogłoszenia: 53431 - 2008; data zamieszczenia: 17.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny, ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180127, fax 065 5180037.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy administracji samorządowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) w 2008 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa materiałów instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) w 2008 r. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę materiałów instalacyjnych zgodnie z parametrami, asortymentem oraz wg szacunkowych ilości określonych w Formularzu cenowym - załączniku nr 2. 3) Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywały się sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego - określonych w Zapotrzebowaniu Zamawiającego 4) Miejscem dostaw materiałów instalacyjnych będzie magazyn Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego w Śmiglu, ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.86.31.71-8, 28.86.25.00-7, 28.86.32.00-1, 28.86.32.41-0, 29.13.12.60-6, 28.57.00.00-8, 27.72.60.00-0, 29.13.00.00-9, 29.13.11.60-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1i 2 ustawy, - zaoferują materiały odpowiadające wymaganiom Zamawiającego
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a określonych w art. 22, ust. 1 ustawy - na druku stanowiącym załącznik nr 1; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) do materiałów wymienionych w pozycjach: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 55, 109, 110, 111, 112, 113, 124, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 Formularza cenowego - załącznika nr 2, należy załączyć opis, na który składają się: a) karty katalogowe, b) certyfikaty zgodności, c) atesty higieniczne.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 70
2. Termin realizacji - 15
3. Termin płatności - 15
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny, ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel, sekretariat.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2008 godzina 08:00, miejsce: Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny, ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2008-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas