OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, dotyczy zadania pn. "budowa zbiornika retencyjnego wody czystej oraz remont budynku stacji filtrów i zmiana sposobu użytkowania na budynek pomp i ekspozycję nieużywanych urządzeń w Śmiglu, ul. Powstańców Wlkp.."

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, dotyczy zadania pn. "budowa zbiornika retencyjnego wody czystej oraz remont budynku stacji filtrów i zmiana sposobu użytkowania na budynek pomp i ekspozycję nieużywanych urządzeń w Śmiglu, ul. Powstańców Wlkp.."

Data publikacji: 05.03.2008
Termin składania ofert: 01.04.2008

Śmigiel: Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej oraz remont budynku stacji filtrów i zmiana sposobu użytkowania na budynek pomp i ekspozycję nieużywanych urządzeń w Śmiglu, ul. Powstańców Wlkp.
Numer ogłoszenia: 44658 - 2008; data zamieszczenia: 05.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax 065 5189823.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej oraz remont budynku stacji filtrów i zmiana sposobu użytkowania na budynek pomp i ekspozycję nieużywanych urządzeń w Śmiglu, ul. Powstańców Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: 1)Organizację terenu budowy. 2)Pełną obsługę geodezyjną. 3)Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 4)Powiadomienie właścicieli sąsiednich posesji o rozpoczęciu robót. 5)Wykonanie robót budowlanych: -wg dokumentacji projektowej -zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 6)Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego i Państwowej Straży Pożarnej oraz pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych, 7)Złożenie wniosku, w imieniu Zamawiającego, do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kościanie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, 8)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 9)Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach dla Inwestora zatwierdzonej pozytywnie w ZUD (w przypadku odstępstw od zatwierdzonych projektów przeprowadzenie stosownej procedury określonej polskim prawem). 10)Wykonanie korekt i zmian projektu technicznego warunkujących uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub wymaganych obowiązującymi przepisami wraz z poniesieniem kosztów robót budowlanych z tego wynikających.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych 2) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Śmiglu nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 Wadium uznaje się za spełnione, jeśli wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie do dnia 01.04.2008 r. do godz. 900. 5) Jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, pkt 3 lit. b-e muszą zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 6) Sprawy zwrotu i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2)Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. 3)Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. 4)Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 5)Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia - nie spełnia.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie składane jest wspólnie, podpisane przez pełnomocnika) 2)W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający żąda złożenia: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, -aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: -wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i wartości minimum 1 000 tyś. zł, każda. Wykaz winien zawierać informacje: zakres i rodzaj zamówienia, całkowita wartość brutto, daty i miejsce wykonania, nazwę zamawiającego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, -dokumentów stwierdzających, że osoba/osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz instalacyjno - inżynieryjnej i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego. 4)W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: -informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek. Informacja musi potwierdzać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 tys. zł; informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem składania ofert, -polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 800 tyś. zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl/dokumenty

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2008-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas