OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Zamówienie publiczne na remont zabezpieczająco - wzmacniający elementów dwóch wiatraków w Śmiglu przy ulicy Kościańskiej.

Zamówienie publiczne na remont zabezpieczająco - wzmacniający elementów dwóch wiatraków w Śmiglu przy ulicy Kościańskiej.

Data publikacji: 14.01.2008
Termin składania ofert: 22.01.2008 godz. 9.00

Śmigiel: Remont zabezpieczająco-wzmacniający elementów dwóch wiatraków w Śmiglu przy ul. Kościańskiej
Numer ogłoszenia: 9331 - 2008; data zamieszczenia: 14.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax 065 5189823.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zabezpieczająco-wzmacniający elementów dwóch wiatraków w Śmiglu przy ul. Kościańskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont zabezpieczająco - wzmacniający elementów dwóch wiatraków koźlaków A i B usytuowanych w Śmiglu przy ul. Kościańskiej, na działce o nr ewid. 1810. Zakres zamówienia obejmuje: - rekonstrukcję śmigieł, - rekonstrukcję i odtworzenie galerii, - wymianę uszkodzonych elementów schodów zewnętrznych, - naprawę dachu (rozebranie i nabicie gontów), - remont elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, - konserwację poszycia zewnętrznego, - wykonanie robót wewnętrznych (odgrzybianie i impregnacja), - konserwację instalacji odgromowej, na dwóch wiatrakach. Do obowiązków wykonawcy będzie należało prowadzenie dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich oraz sporządzenie opracowania o sposobie postępowania z zabytkami - zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). -Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do wniosku. - Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. - Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z zaproszenia do składania ofert. - Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia - nie spełnia (bez znaczenia punktowego), za wyjątkiem warunku dotyczącego ilości wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (zaliczone zostaną roboty, które były wykonane na zabytkowych wiatrakach - przynajmniej dwóch i o wartości brutto minimum 40 tys. zł. każdy). 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kryteria oceny wniosków i znaczenie tych kryteriów: - Kryterium wykonanych robót - 100%. 2) Sposób ocenienia wniosków - w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (ilość wykonanych robót), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: WA = (i : f) x 100 % x 100 pkt. gdzie: WA - kryterium wykonanych robót, i - ilość z badanego wniosku, f - najwyższa ilość z wniosków, 100% - znaczenie kryterium wykonanych robót, 100 - wskaźnik stały, 3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 4) Do składania ofert zostanie zaproszonych pięciu wykonawców, których złożone wnioski uzyskają najwyższą ocenę. 5) W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwóch lub kilku wykonawców o kolejności decydować będzie suma wartości wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (minimum 40 tys. zł. każda).
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655); 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót na zabytkowych wiatrakach tj. robotach odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartości minimum 40 tys. zł. każda. Wykaz winien zawierać informacje: zakres i rodzaj zamówienia, całkowitą wartość brutto, daty i miejsce wykonania, nazwę zamawiającego. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie; 4. dokumentów stwierdzających, że osoba, która będzie uczestniczyć w zamówieniu, posiada wymagane uprawnienia: - kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kwalifikacje, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579); przy czym osoba ta jest członkiem izby inżynierów budownictwa (należy dostarczyć stosowne uprawnienia oraz dokument stwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa). - Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87 poz. 605). Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; poświadczone przez wykonawcę. - W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z wymaganymi dokumentami musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. - W przypadku kiedy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania i wspólnie spełniali pozostałe warunki określone w ogłoszeniu. Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w pkt. 1 i 2; pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie. Do wniosku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oznacza to, że musi ono jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi oraz precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi wykazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba). Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać. Wobec spółki cywilnej biorącej udział w przetargu będą stosowane przepisy art.23 ustawy. Artykuł ten mówi o konieczności ustanowienia pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z wymaganymi dokumentami proszę zamieścić w trwale zamkniętym opakowaniu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sylwia Nowicka
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2008-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas