OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Zamówienie publiczne na dostawę paliw ciekłych w 2008 r.

Zamówienie publiczne na dostawę paliw ciekłych w 2008 r.

Data publikacji: 08.01.2008 r.
Termin składania ofert: 17.01.2008 r.

Śmigiel: Dostawa paliw ciekłych w 2008 r.
Numer ogłoszenia: 4695 - 2008; data zamieszczenia: 07.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny, ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180127, fax 065 5180037.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy administracji samorządowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw ciekłych w 2008 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa paliw ciekłych w 2008 r. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę: oleju napędowego - ok. 16500 l oraz benzyn bezołowiowych o oktanach 95 - ok. 1650 l i 98 - ok. 3000 l dla samochodów oraz urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego 3) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie świadczona przez wykonawcę w miejscu najbliżej zlokalizowanej w odniesieniu do siedziby Zamawiającego - stacji paliw. 4) Odbiór paliw ciekłych będzie odbywał się sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego bezpośrednio do pojazdów lub zbiorników dowiezionych przez Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.11.00-2, 23.11.12.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1i 2 ustawy. 2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.6 SIWZ. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a określonych w art. 22, ust. 1 ustawy - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny, ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2008 godzina 09:00, miejsce: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny, ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas